Mój plan na przyszłość- wsparcie SzOK-u

Rodzaj szkoły: Zespół Szkół

Kraj: Polska, Gorlice

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola

Obszar zapewniania jakości: Doradztwo i poradnictwo edukacyjno-zawodowe

Kontakt: zstgorlice@gmail.com

Opis: 

Praktyka „Mój plan na przyszłość” jest spójna z systemem poradnictwa i doradztwa zawodowego realizowanego w szkole, a zatem obejmuje ona całokształt zadań związanych z udzielaniem uczniom i dorosłym pomocy w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces. Działania realizowane są na forum szkolnym samodzielnie, bądź we współpracy z innymi instytucjami i partnerami lokalnego rynku. Odbiorcami jest młodzież szkolna, rodzice uczniów, nauczyciele zainteresowani lub zajmujący się preorientacją zawodową oraz inne osoby dorosłe debiutujące na rynku pracy. Treści praktyki realizowane są za pomocą takich metod jak: -grupowe zajęcia aktywizujące, -wykłady, prelekcje i inne formy pracy warsztatowej, -indywidualne porady edukacyjne i zawodowe, -diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kariery zawodowej np.: opracowywanie materiałów informacyjnych dla uczniów „Z cyklu Maturzyści w SzOK-u” i publikowanie ich na stronie internetowej szkoły, -wypożyczanie zgromadzonych książek i publikacji oraz korzystanie z innych zbiorów (plansz, poradników, ulotek, programów komputerowych), -wydawanie i redagowanie gazetek, ulotek szkolnych, informatorów, -organizowanie wycieczek do miejsc związanych ze światem edukacji i pracy w celu prezentacji poszczególnych zawodów tj.: firmy, zakłady pracy, targi pracy i targi edukacyjne. Działania podejmowane w ramach praktyk wychodzą naprzeciw oczekiwaniom młodzieży w zakresie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej- poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych oraz zasad rządzących rynkiem pracy. Poniżej zaprezentowano kilka z licznych, wdrażanych w ramach praktyki ”Mój plan na przyszłość”, przedsięwzięć realizowanych cyklicznie co roku: -udział w targach edukacyjnych – Krakowski Salon Maturzystów Perspektywy oraz w lokalnych Targach Pracy i Edukacji, -włączanie się w ogólnopolskie akcje np.: Ogólnopolski Tydzień Kariery, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Małopolski Dzień Uczenia się (warsztaty z rynku pracy, spotkania z pracodawcami, rozgrywki gier edukacyjnych), -organizowanie jednodniowych praktyk w ramach Dnia Przedsiębiorczości oraz spotkań z przedstawicielami biznesu w ramach projektu Otwarta Firma –Biznes przy Tablicy, Młodzieżowej Fundacji Przedsiębiorczości, -wyjazdy na Dzień Przedsiębiorczości oraz Warsztaty Ekonomiczne do Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, -przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Świadomie wybieram przyszłość” Klucze do Kariery , czy „Start do kariery” GUMTREE, -udział w Targach Edukacyjnych –Festiwal Zawodów w Małopolsce jako wystawca, prezentując zawody w których szkoła prowadzi kształcenie. W roku szkolnym 2016/2017 po raz pierwszy szkoła włączyła się w Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, w ramach którego przeprowadzono spotkania z pracodawcami oraz odbyły się wizyty zawodoznawcze. Ponadto został zorganizowany „Dzień Zawodowca”, a była to oferta zajęć zawodoznawczych, skierowana do gimnazjalistów, pokazująca atrakcyjność kształcenia zawodowego oraz uświadamiająca młodemu człowiekowi, że kształcenie zawodowe to mądry wybór, zapewniający dobrą pracę i większe szanse na ciekawą karierę. Uczniowie wzięli udział w zajęciach praktycznych w obszarze zawodów, w których kształci szkoła i poznali w praktyce jak wygląd nauka w konkretnych zawodach, zwiększając tym samym szansę na podejmowanie trafnych, świadomych decyzji edukacyjnych. „Dzień Zawodowca” jest kolejnym projektem cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów, zatem działanie to jest kontynuowane i odbyły się już kolejno trzy edycje tego przedsięwzięcia.

Przyczyna i cel wdrożenia praktyki:

Obserwując młodzież wydaje się, że nie bardzo potrafi znaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Zdobycie zawodu, posiadanie określonej wiedzy i umiejętności nie oznacza, że młody człowiek posiada dokładne rozeznanie co do swojej zawodowej przyszłości. Proces rozwoju zawodowego człowieka zaczyna się od najmłodszych lat, dlatego też wyposażenie uczniów w umiejętności przydatne w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących planowania swojej kariery będzie owocowało w dokonywanie świadomych i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych. Zatem kształtowanie właściwej mobilności zawodowej jest wyzwaniem każdej szkoły XXI wieku. Wdrożona praktyka w ZST jest odpowiedzą na potrzebę intensyfikacji prac w obszarze doradztwa i poradnictwa zawodowego na etapie szkolnym w zakresie przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy, przekazywania informacji o lokalnym rynku pracy oraz zapoznaniu z zagadnieniami prawa pracy i kształtowania właściwej postawy niezbędnej do realizacji wybranej drogi edukacyjno-zawodowej. Warto podkreślić, że podejmowane w szkole działania w ramach praktyki przynoszą wymierne efekty i zwiększają dostęp młodzieży do informacji o rynku pracy, kształtują umiejętność rozpoznawania zasobów osobistych, pomagają w wybraniu właściwej ścieżki zawodowej, przygotowują do aktywnego poszukiwania pracy i kształtowania swojej drogi zawodowej. Ponadto realizowana praktyka jest odpowiedzą na większe włączenie i zaangażowanie pracodawców w proces edukacji. Obecnie szkoła współpracuje z około 60 podmiotami gospodarczymi z terenu Gorlic i okolic. Warto w tym miejscu podkreślić, że efektywna współpraca ZST z przedsiębiorcami jest źródłem korzyści zarówno dla pracodawców, uczniów, jak i szkoły. Aktywność i zaangażowanie poszczególnych pracodawców w system kształcenia młodzieży jest tak znaczący, że pozwolił on na zaprezentowanie dobrych praktyk w ramach konkursu „Szkoła dla pracodawców-pracodawcy dla szkoły”, zorganizowanego przez KOWEZiU we współpracy z MEN, w branży usługowej z zawodem technik usług fryzjerskich oraz branży elektryczno-elektronicznej i teleinformatycznej z zawodem technik informatyk, uzyskując w kolejnych edycjach tego konkursu I miejsca

Pomysłodawca/inicjator oraz osoba odpowiedzialna za wdrożenie działania:

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach Pani Renata Stępień, a jednocześnie trener przedsiębiorczości była pomysłodawcą i autorem projektu na utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery oraz inicjatorem realizowanej praktyki. Natomiast rolę koordynatora wdrażanych działań pełni szkolny doradca zawodowy Pani Małgorzata Kukuła-Jasińska.

Opis fazy przygotowawczej:

Punktem wyjścia do rozpoczęcia wdrażania praktyki było utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery, który powstał w ramach I edycji konkursu Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery (SzOK) w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. W październiku 2003r. powstaje on, jako jedyny w powiecie gorlickim i jeden z 9 SzOK-ów w województwie małopolskim. Od samego początku funkcjonowania SzOK-u zatrudniony jest w szkole doradca zawodowy. Obecnie ZST jest nadal jedyną szkołą w powiecie, w której założenia orientacji i poradnictwa zawodowego realizuje doradca zawodowy z pełnymi kwalifikacjami.

W okresie od października 2003r. do stycznia 2004 zostaje opracowany regulamin i ogólny plan realizacji zadań. Działania były pilotażowe i miały na celu weryfikację przyjętych założeń. W tym czasie SzOK otrzymuje swoje pomieszczenie wyposażone w 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Pozyskane środki finansowe z grantu zostały przeznaczone na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, literatury, kaset wideo i programów multimedialnych niezbędnych do prowadzenia SzOK-u i wdrażania praktyki. Obecnie pracownia jest na bieżąco doposażona i modernizowana w ramach własnych możliwości finansowych.

Od stycznia 2004r. rozpoczęto etap przygotowawczy, szkolnego projektu-praktyki „Mój plan na przyszłość”, od szczegółowego określenia potrzeb młodzieży za pomocą ankiety np.: „Wspieraj mnie zawodowo-diagnoza potrzeb poradnictwa zawodowego w szkole” oraz serii wywiadów i rozmów z uczniami. Na podstawie opracowanych wyników przygotowano program praktyki „Mój plan na przyszłość”, który na bieżąco jest obecnie aktualizowany. W swoich założeniach doradczych program praktyki przewiduje również działania uwzględniające potrzeby środowiska lokalnego. Ta część praktyki odnosi się do współpracy z osobami dorosłymi poszukującymi pracy ale także skierowany jest do rodziców i nauczycieli wspierających kształtowanie przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej młodego człowieka.

W roku szkolnym 2004/2005 przyjęto program SzOk-u w formie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, który określał także główne założenia przyjętej do realizacji praktyki ukierunkowanej na wspieranie i przygotowanie ucznia do podejmowania samodzielnych, optymalnych decyzji edukacyjno-zawodowych, a w przyszłości do swobodnego poruszania się po rynku pracy oraz do aktywności edukacyjno-zawodowej, dostosowanej do wymogów rynku pracy.

Przystąpienie do realizacji zadań wynikających z WSDZ, w tym także wdrażanej praktyki wymagało od nauczyciela uzupełnienie i podniesienie kwalifikacji. Kompetentny doradca zawodowy staje się gwarantem dobrze realizowanych zadań usług doradczych. Związku, z tym uczestniczył on w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego i były to między innymi:

-studia podyplomowe; Doradztwo Zawodowe; Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie; 25.10. 2003r.-20.01.2005r.

– szkolenia:

Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego; Kraków 13.10.2003r. (60 godzin)

Europejski wymiar poradnictwa zawodowego-umiejętności doradcy zawodowego; Warszawa 16-17.12.2003r. (11 godzin)

Warsztaty pracy doradcy zawodowego-umiejętności komunikacyjne; Szczawnica 7-9.11.2005r. (24 godzin )

Uwarunkowania metodyczne w poradnictwie karierowym; Kraków 25-26.10. 2006r. (20 godzin)

-konferencje:

Kongres Opiekunów Szkolnych Ośrodków Kariery ; Warszawa 5.03.2004r.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Małopolsce-perspektywy i wyzwania; Nowy Sącz 8.04.2008r.

Jak pomóc uczniom w planowaniu kariery zawodowej; Nowy Sącz 9.10.2009r. Wyzwania dla doradztwa zawodowego; Kraków 21.03.2013r.

Nauczycielem wszystkiego jest praktyka-różnorodność pracy doradcy zawodowego; Gorlice 7.03.2014r.

Twój uczeń na rynku pracy; Warszawa 6.11.2015r.

Organizacja procesu:

Założeniem praktyki było stworzenie i rozbudowanie w szkole systemu doradztwa zawodowego dla uczniów, poprzez rozwijanie świadomości własnych uzdolnień i zainteresowań, posiadanych umiejętności i predyspozycji zawodowych, a następnie pomoc w trudnym procesie podejmowania decyzji i zmagań z nowymi wyzwaniami stawianymi przez rynek pracy oraz kierowanie własnym rozwojem i przyszłością.

Jak już zostało zasygnalizowane, wdrażanie działań w ramach realizowanej praktyki jest cykliczne, ciągłe i wieloetapowe. W związku z tym każdego roku szkolnego poszczególne zadania z harmonogramu praktyki są powtarzane bądź realizowane jednorazowo. Program obejmuje następujące obszary działań: praca z klasą (zajęcia grupowe i indywidualne, rozmowy i spotkania doradcze), praca z rodzicami (dotyczy pedagogizacji oraz sfery informacyjnej),

praca z nauczycielami (obejmuje realizację programu i wspólne nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą, czyli zapoznanie z programem i diagnoza klasy), praca ze środowiskiem lokalnym(spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców /praktyki zawodowe, współpraca z uczelniami wyższymi i akademickimi biurami karier, a także z instytucjami lokalnego rynku pracy -urzędy pracy).

Osoby współuczestniczące i zaangażowane to: wychowawcy klas, pedagog szkolny i nauczyciele przedmiotów zawodowych, a także instytucje zajmujące się kształtowaniem kariery zawodowej.

Programem „Mój plan na przyszłość” objęta jest młodzież całego zespołu (tj. około 400 uczniów), kształcąca się na poziomie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Działania cykliczne obejmują następujące formy pracy:

W klasach pierwszych młodzież uczestniczy w bloku zajęć „Poznawanie siebie” oraz bierze udział w spotkaniach z pracodawcą lub osobą wykonującą zawód, w którym kształcą się uczniowie, celem autodiagnozy preferencji i zainteresowań zawodowych oraz weryfikacji wyobrażenia o danym zawodzie.

Uczniowie klasy IIZSZ oraz II i IIIT uczestniczą w zajęciach kształcących kompetencje kluczowe, w zakresie umiejętności uczenia się, rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich (we współpracy z instytucjami wspierającymi planowanie kariery organizowane są warsztaty np.: „Jak skutecznie motywować się, aby osiągnąć sukces zawodowy” , „Komunikacja interpersonalna w biznesie i rozwiązywanie konfliktów”).Ponadto uczestniczą w wydarzeniach wyjazdowych organizowanych przez Biura Karier Wyższych Uczelni.

Klasy kończące tj. IIIZSZ i IVT biorą udział w module związanym z przygotowaniem do wejścia na rynek pracy oraz podejmowaniem decyzji edukacyjo-zawodowych. Z pośród bogatej oferty zajęć jest to uczestnictwo w: Targach Pracy, Targach Edukacyjnych, w spotkaniach z pracodawcami, oraz w warsztatach związanych z poszukiwaniem pracy.

Każdego roku szkolnego na każdą klasę przeznaczane jest blok 3-5 godzinny obejmujący różne formy realizacji.

W ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce 2010-2015 realizowany był program doradztwa edukacyjno-zawodowego, umożliwiający grupowe (32 godz.) i indywidualne(2 godz.) doradztwo dla uczniów klasy III ZSZ i T, w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej. Tematyka doradztwa obejmowała takie tematy jak poznanie siebie, komunikację interpersonalną, sposoby poszukiwania pracy, asertywność w życiu zawodowym, a także przygotowanie Indywidualnego Planu Działania.

Opis zastosowanych narzędzi i metod, wypracowanych kryteriów:

Przystępując do realizacji praktyki doradca zawodowy zastosował w swojej pracy autorskie materiały dydaktyczne, opracowane w ramach studiów podyplomowych tj.: „Scenariusze zajęć szkoleniowych doradcy zawodowego z młodzieżą ponadgimnazjalną”, które zostały także opublikowane na stronie CPiP Politechniki Krakowskiej. Obecnie scenariusze zajęć są częściowo modyfikowane i dopasowywane do potrzeb określonej grupy młodzieży i aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Narzędziami wspierającymi i zaadaptowanymi na potrzeby praktyki są także:

– zestawy narzędzi do oceny i samooceny m.in. cech osobowości, umiejętności, zdolności, zainteresowań, postaw, wartości itp.

-zestawy standaryzowanych testów (w szczególności służących do badania zainteresowań, uzdolnień zawodowych, predyspozycji zawodowych, umiejętności),

-filmy szkoleniowe, instruktażowe, filmy promujące zawody,

-specjalistyczne oprogramowanie wspierające pracę doradcy zawodowego np.: e-SzOK, Piramida Kariery, Poznaj swoje predyspozycje zawodowe –Zamek i inne aplikacje multimedialne,

-książki, zeszyty metodyczne dla doradcy zawodowego, poradniki (opis narzędzia, karty pracy, materiały metodyczne do pracy).

Realizowana praktyka „ Mój plan na przyszłość” na bieżąco i systematycznie podlega ewaluacji i badane są efekty pracy edukacyjno-doradczej, tak aby zrozumieć potrzeby i oczekiwania młodzieży. Badana jest opinia uczniów o zajęciach, stopień satysfakcji z uczestnictwa w zajęciach, tematyka przeprowadzanych zajęć itp. w formie ankiet i wywiadów. Ocena efektywności działań dokonywana jest również na podstawie samoocenę pracy doradcy. Na tej podstawie metody i formy pracy w ramach realizowanej praktyki dostosowuje się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań.

Rezultaty i efektywność:

Realizowana praktyka przyczynia się do wzrostu jakości pracy szkoły zgodnie ze standardami jakości dla szkół, a korzyści wynikające z tego są bardzo duże nie tylko dla uczniów, szkoły, ale i dla rodziców oraz pracodawców.

Podjęte działania pozwoliły na wypracowanie następujących rezultatów:

-właściwe planowanie własnej kariery w oparciu o poznanie swoich słabych i mocnych stron. Znajomość własnych zainteresowań i budowanie poczucia własnej wartości a co za tym idzie kształtowanie samodzielności w działaniu młodego człowieka.

-dużo lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, wykształcenie umiejętności korzystania z informacji o rynku i wyciąganie wniosków dotyczących własnej kariery zawodowej, poznanie klasyfikacji zawodów, w tym zawodów aktualnie poszukiwanych przez pracodawców i tendencji długofalowych na rynku pracy,

-rozpoznanie umiejętności, predyspozycji przypisanych do zawodu a co za tym idzie lepsze (dynamiczne i elastyczne) dopasowanie ludzi do zawodów (dopasowanie kompetencji zasobów ludzkich do potrzeb rynku pracy, wzrost mobilności zawodowej i wyrównywanie szans na rynku pracy),

-rozwój osobisty młodego człowieka (umiejętność pracy w grupie, poznanie zasad komunikacji interpersonalnej, umiejętność podejmowania decyzji                    i branie odpowiedzialności za działanie w grupie i własne, samoocena),

– właściwe ukierunkowanie i wsparcie samozatrudnienia (odpowiedni dobór do samozatrudnienia i wspierania kompetencji do osiągnięcia w nim sukcesu).

Istotnym i ważnym elementem praktyki było nawiązanie wieloaspektowego dialogu pomiędzy pracodawcami a szkołą. Duża ilość pracodawców aktywnie i z wielkim zaangażowaniem włącza się w kształcenie zawodowe i liczne działania z preorientacji zawodowej. Wspólnie z pracodawcami udało się wypracować wiele dobrych praktyk, które poprawiają jakość i efektywność kształcenia zawodowego-szkoła i zakład pracy są uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy.

O efektywności działań i celowości realizowanej praktyki „Mój plan na przyszłość” pokazują ścieżki zawodowe absolwentów, którzy doskonale odnajdują się na rynku pracy. Szkoła prowadzi bieżący monitoring losów absolwentów a pozyskane informacje są wykorzystywane do zdiagnozowania, jakie kierunki kształcenia dają największą szansę na kontynuację nauki lub też na zdobycie pracy w wyuczonym zawodzie, jakie trudności napotykają absolwenci w poszukiwaniu pracy, jakiej pracy poszukują i jaką podejmują. Badanie absolwentów jest także odpowiedzą na pytania, jakie podejmować działania, by młody człowiek lepiej poradził sobie na rynku pracy czy dalszej edukacji.

Jakość pracy szkoły została potwierdzona licznymi certyfikatami, spośród których można wymienić te ostatnie:

-Certyfikat Wiarygodnej Szkoły (za rok szkolny 2013/2014, 2014/2015)

-Certyfikat Zadowolony Konsument (w roku szkolnym 2014/2015)

-Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła dla Pracodawców- Pracodawca dla Szkoły ( w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016).

Wnioski z realizacji:

Realizowana praktyka każdego roku podlega ewaluacji na podstawie, której formułowane są wnioski wdrażane później w pracy z młodzieżą. Jednak w dalszym ciągu program tego projektu, metody i formy pracy wymagają aktualizacji i modyfikacji. Po Dokonaniu kompleksowej oceny można przedstawić następujące wnioski:

-stworzyć nowe zestawy działań doradczo-edukacyjne przejrzyste i atrakcyjne dla młodzieży,

– elastyczne-dostosowanie programu projektu do poziomu kształcenia oraz specyficznych potrzeb różnych uczniów,

-wyposażyć w nowe narzędzia do badania predyspozycji zawodowych- (testy, adekwatne do potrzeb, z uaktualnionymi normami)

-upowszechnić nowoczesne narzędzia – testy, komputerowe programy, zasoby Internetu,

-opracować i aktualizować materiały z zakresu informacji edukacyjno- zawodowej o wymiarze europejskim , krajowym i   lokalnym,

-bardziej zaangażować nauczycieli, rodziców, absolwentów do wspierania młodzieży,

-monitorować i ewaluować efekty pracy, podnosić jakość świadczonych usług,

-kontynuować dobre praktyki.

Współpraca z innymi podmiotami:

Realizowana praktyka nie opiera się jedynie na zaangażowaniu środowiska naszej szkoły (choć współdziałanie nauczycieli, uczniów i ich rodziców jest jednym z ważniejszych podmiotów współpracy ), ale także na zaangażowaniu w tę inicjatywę wielu podmiotów lokalnego środowiska ale i nie tylko. Są to instytucje zajmujące się bezpośrednio lub pośrednio poradnictwem zawodowym oraz przedsiębiorcy. Podmioty, które chętnie współpracują i służą pomocą to:

-Poradnia Pedagogiczna-Psychologiczna w Gorlicach – przeprowadzanie warsztatów dotyczących np.: planowania kariery, technik motywacji, uczenia się, poznania zawodów przyszłości,

-Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Nowym Sączu –przeprowadzanie warsztatów związanych z wejściem na rynek pracy ,

-Klub Pracy OHP w Gorlicach – organizowanie zajęcia z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy dla uczniów, przedstawianie sezonowych ofert pracy i organizowanie lokalnych targów pracy i edukacji,

-Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach- organizowanie spotkań informacyjnych-absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w świetle uwarunkowań lokalnego rynku pracy,

– Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oddział zamiejscowy w Nowym Sączu, tym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu –organizowanie spotkań informacyjnych oraz warsztatów m.in. na temat rynku pracy oraz zajęć z wykorzystaniem edukacyjnej gry planszowej „Chłopska Szkoła Biznesu”,

-Akademickie Biura Karier oraz Wyższe Uczelnie np.: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu –organizowanie spotkań informacyjnych o możliwościach kształcenia na kolejnym etapie edukacji,

– Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości – realizacja proponowanych projektów np.: Dzień Przedsiębiorczości , Otwarta Firma -Biznes przy Tablicy,

Ważnym i bardzo aktywnym podmiotem współpracującym w realizowanej praktyce są lokalni przedsiębiorcy (około 60 firm) z branż i zwodów, w których szkoła prowadzi kształcenie. Współpraca związana jest z organizowaniem szkolnych spotkań z pracodawcą, wizyt zawodoznawczych w firmie, zajęć praktycznych i wielu innych przedsięwzięć promujących kształcenie w zawodzie np.: Dzień Przedsiębiorczości, Otwarta Firma-Biznes przy Tablicy, wspólny udział w Targach Edukacyjnych Festiwal Zawodów w Małopolsce. To także aktywne włączenie się w szeroki zakres działań z preorientacji zawodowej.

Innowacyjność:

Innowacyjność i nowoczesność wdrażanej praktyki polega na ciągłym poszukiwaniu nowych, ciekawych rozwiązań metodycznych, które angażują w proces uczenia, wzbudzają ciekawość oraz uświadamiają, że uczenie się może być przyjemne i może przynosić radość i satysfakcję.

To także innowacyjne podejście do edukacji z wykorzystaniem nowych technologii, ale z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy. Zatem wprowadzamy nowe metody pracy, ale także rozszerzamy elementy, które już pojawiły się w procesie edukacyjnym. Zastosowane metody o charakterze innowacyjnym dążyły do poprawy skuteczności kształcenia poprzez zwiększenie atrakcyjności zajęć edukacyjnych, z naciskiem na kształtowanie kompetencji kluczowych, w tym kompetencji społeczno-obywatelskich, matematycznych i przedsiębiorczych, a jednocześnie poznawanie podstawowych zjawisk i trendów zachodzących na wolnym rynku. Do najważniejszych innowacyjnych metod należy:

-przeprowadzanie zajęć, i rozgrywek z wykorzystaniem symulacyjnych gier edukacyjnych np.: ”Chłopska Szkoła Biznesu, „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota”, „Jak osiągnąć sukces?”

– organizowanie wizyt zawodoznawczych w firmach, zakładach przemysłowych itd., czyli edukacja uczestnicząca. Kontakt ucznia z pracodawcą w miejscu pracy pozwala na skupieniu się na przyszłym rozwoju kariery zawodowej, to możliwość, zobaczenia procesu produkcji, czy też poznania odpowiednich dokumentów firmowych, to także pełna identyfikacja młodego człowieka z przyszłym miejscem pracy. Nabywanie wiedzy od eksperta jest zdecydowanie bardziej kreatywne i rozwijające, niż zwykła rozmowa z nauczycielem.

– organizowanie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnej technologii w procesie nauczania –zastosowanie aplikacji Kahoot  wykorzystującą urządzenia mobilne uczniów takie, jak telefony czy tablety.

Istotnym elementem w programie opisywanej praktyki jest nauka języka obcego zawodowego w ramach lekcji przedmiotowych realizowanych przez językowców. Nadrzędnym celem tej części zajęć jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Realizując to zadanie nauczyciel języka angielskiego stosuje swój autorski program do wspomagania nauczania języka angielskiego Alph-korepetytor . Opracowany program wykorzystuje możliwości pracy z komputerem w formie e-lerningu. Opisany system komputerowy wspomagający naukę języka angielskiego jest realizowany w ZST jako innowacja pedagogiczna.