Klub Inspiracji Twórczej Kilińskiego

Nazwa szkoły: Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne im. Jana Kilińskiego CKZiU w Katowicach

Telefon szkoły: 322661180

E-mail szkoły: kilinski@ckziu25.sosnowiec.pl

Adres www szkoły: t5z7.ckziu25.sosnowiec.pl

Streszczenie praktyki:

Klub Inspiracji Twórczej „Kilińskiego” od 1995 r. łączy pokolenia kreatywnych uczniów technikum, w tym uczniów z szeroko rozumianymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oryginalne projekty artystyczne i promocyjne realizowane są nowoczesnymi, nowatorskimi metodami. Liczne sukcesy w prestiżowych konkursach literackich, poetyckich, plastycznych, teatralnych, filmowych, fotograficznych i na prezentację multimedialną utrwalają pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, regionie, w kraju i za granicą. Przełamują schemat postrzegania ucznia szkoły zawodowej tylko jako przyszłego fachowca. Opiekunem Klubu od 1995r. jest nauczycielka języka polskiego, która sama jest aktywna twórczo i pomaga uczniom odkryć, rozwijać i łączyć indywidualne talenty z rozwojem zawodowej pasji. Członkowie Klubu pokonują słabości, zaczynają wierzyć w siebie, osiągają sukcesy na płaszczyźnie artystycznej, ogólnokształcącej i zawodowej. W czasie pozalekcyjnym, często w dni wolne, interdyscyplinarny Klub rozwija kreatywność i inne ponadprzedmiotowe kompetencje kluczowe. Technicznie wspierają go nauczyciele warsztatów szkolnych.

Opis praktyki:

Klub Inspiracji Twórczej „Kilińskiego” zaspokaja indywidualne potrzeby uczniów, także tych z szeroko rozumianymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomysłodawczynią i opiekunką Klubu jest nauczycielka języka polskiego. Źródłem inspiracji dla wszystkich działań jest aktywność twórcza i kreatywność opiekunki Klubu oraz wzbogacająca twórczo współpraca z uczniami i nauczycielami z artystyczną pasją. Podejmowane w ramach działalności Klubu projekty realizowane są w wielu obszarach. Najważniejsze z nich to projekty: plastyczne, profilaktyczne, promocyjne, jubileuszowe i teatralne. Dzieła członków Klubu biorą udział w licznych konkursach, olimpiadach wiedzy, wydarzeniach okolicznościowych czy też są wykonywane na rzecz konkretnych wydarzeń i projektów pozaszkolnych.

W Klubie działają uczniowie i absolwenci. Pierwsza grupa docelowa to uczniowie świadomi własnych potrzeb estetycznych i kreatywności, a także ci, którzy początkowo mają niską samoocenę i którzy pozytywnie zmotywowani – chcą poczuć się lepiej i pokonują słabości, ograniczenia, podejmują wyzwanie artystycznego rozwoju i łączą go z rozwojem zawodowej pasji. W szerszym kontekście grupę docelową stanowi cała społeczność szkolna, lokalna i wszyscy ci, którzy w różny sposób, także dzięki technologiom ICT, są odbiorcami artefaktów powstających w wyniku indywidualnej i zespołowej twórczej działalności członków Klubu. Ważni są też absolwenci, którzy odczuwają więź z Klubem, interesują się sukcesami, wspierają profesjonalnym sprzętem i są obecni przy ważnych wydarzeniach szkoły, szczególnie związanych z artystycznymi projektami Klubu.

Opiekunka klubu jest pomysłodawczynią i koordynatorką projektów plastycznych, promocyjnych, opiekunem merytorycznym w konkursach przedmiotowych i artystycznych, a także autorką 39 scenariuszy i reżyserką małych form teatralnych powstałych z myślą o Klubie. Projekty scenografii, statuetek i nagród powstają we współpracy z warsztatami szkolnymi.

Klub w ramach swojej długoletniej działalności nawiązał liczne współprace zewnętrzne – przede wszystkim ze względu na udział w konkursach organizowanych przez podmioty, organizację wystaw prac uczniów szkoły oraz realizację projektów na rzecz podmiotów. Są to instytucje publiczne, organizacje, galerie sztuki oraz firmy. Oto niektóre z nich: Kancelaria Prezydenta RP, Senat RP, IPN, Muzeum Niepodległości, NCK, Pałac Młodzieży, Uniwersytet Śląski, Civitas Christiana, Galeria „Ładniej”, ArcelorMittal, miejska biblioteka, policja, ORE.

Podczas indywidualnych konsultacji konkursowych opiekunka Klubu wykorzystuje oryginalną, autorską metodę „poznaj język mojej sztuki”, polegającą na rozwoju trudnej sztuki dialogu na temat dzieła i inspiracji. Metoda ta zwiększa samoocenę ucznia i rozwija partnerstwo twórcze. Jest spójna z ideą tutoringu. W pracy z zespołem w przypadku małych form teatralnych opiekunka wykorzystuje „partnerstwo w sztuce”. Nowatorstwo tej autorskiej metody polega na współtworzeniu spektakli nie tylko przez realizację sceniczną, ale też przez możliwość wprowadzania przez uczniów zmian w oryginalnych tekstach i zgłaszaniu propozycji dot. gestu, ruchu scenicznego i scenografii. „Partnerstwo w sztuce” przybiera też formę faktycznego współautorstwa – uczniowie stają się często współautorami różnych elementów przedstawienia. Nowatorstwo metody polega również na głośnym, szczerym, rzeczowym, kulturalnym nazywaniu przez uczniów własnych złych emocji, powtarzaniu formuły i stopniowym wyciszaniu i pozbywaniu się napięcia bez ujemnego wpływu na atmosferę pracy zespołowej.

Rezultaty:

– Od 1995 r. Klub zrealizował kilkadziesiąt scenariuszy małych form teatralnych, a indywidualnie uczniowie stworzyli setki artefaktów, które zostały wyróżnione w dziesiątkach konkursów regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

– Indywidualne i zespołowe działania przyczyniają się do wzrostu samooceny uczniów i ich wszechstronnego – intelektualnego, artystycznego i zawodowego – rozwoju. 

– Poza rozwojem kreatywności i kompetencji kluczowych praktyka odpowiada również na problem organizacji czasu wolnego nastolatków, poprawienia jakości pracy zespołowej i relacji interpersonalnych. 

– Realizacja praktyki poprzez wybór atrakcyjnych dla ucznia form nauki i pracy kształtuje postawy patriotyczne, prospołeczne, prozdrowotne.

– Osiągnięcia Klubu w prestiżowych konkursach zaspokajają młodzieńczą potrzebę akceptacji i sukcesu.

– Działania Klubu pomagają również w promocji szkoły, tworzą i utrzymują jej pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. 

– Klub integruje i rozwiązuje problem bierności społecznej, proponując uczniom i nauczycielom twórczy udział w życiu szkoły, miasta i kraju.

– Miarą skuteczności metod ekspresji artystycznej są pozytywne zmiany w uczniach oraz absolwenci zadowoleni z wyboru zawodu, kreatywni, przedsiębiorczy i z pomysłami na siebie w zmieniającym się rynku pracy.