Firma symulacyjna WRONEX

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach

Telefon szkoły: 672541176

E-mail szkoły: sekretariat2@zs2-wronki.pl

Adres www szkoły: zs2.informatycznynadzor.pl

Streszczenie praktyki:

Firma Symulacyjna WRONEX sp. z o.o. jest firmą ćwiczeniową, symulującą prawdziwe transakcje i zachowania na rynku. Firma działa jak prawdziwa, oferując szeroko rozumiane towary branży BHP. Otoczenie biznesowe dla firm symulacyjnych stanowią również bank, urząd skarbowy, ZUS, urząd celny oraz sąd rejonowy prowadzone przez centralę krajową CENSYM w Zielonej Górze. WRONEX bada rynek, prowadzi działania marketingowe, kupuje i sprzedaje towary handlowe, magazynuje oraz wypłaca wynagrodzenia, płaci podatki, składki ZUS itd. Wykonuje wszystkie zadania bez prawdziwego obrotu finansowego i bez konsekwencji prawno-skarbowych. Ewentualne błędy są korygowane. Firma WRONEX oferuje uczniom szkolenie praktyczne w następujących dziedzinach: administracyjno-biurowych, księgowości, obsługi programów komputerowych, zarządzaniu personelem, marketingu,sprzedaży, zakupów, inwestycji, finansów, przedsiębiorczości i innych.

Opis praktyki:

Firma WRONEX jest miejscem praktycznego kształcenia pracowników umysłowych w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości. Jej istotą jest naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje są identyczne z pracami w prawdziwej firmie. Jedynie towar i pieniądz są fikcyjne, jednak stanowią one podstawę wszystkich operacji gospodarczych.

Pracownikami firmy są uczniowie Technikum Ekonomicznego zatrudnieni na określonych stanowiskach. W warunkach bardzo zbliżonych do prawdziwych praktykanci weryfikują wiedzę z zakresu biurowości, prawa, handlu, marketingu, finansów, księgowości. Mogą nauczyć się wszystkiego co powinien wiedzieć młody ekonomista czy pracownik biura, łącznie z obsługą komputera, znajomością podstawowych programów księgowych, kadrowo-płacowych, magazynowo-sprzedażowych, sporządzaniem dokumentów, redagowaniem pism, obsługą drukarek, kopiarek i innych urządzeń dziś niezbędnych w każdej instytucji. Firma WRONEX wykonuje zadania w sali wyposażonej w odpowiednie oprogramowanie – pakiet Insert z dostępem do Internetu. Uczniowie pracują w sekretariacie, kadrach, dziale handlu i marketingu oraz finansowo-księgowym. Firma współpracuje z dostawcami i odbiorcami krajowymi oraz zagranicznymi (innymi firmami symulacyjnymi).

Firma symulacyjna daje możliwość pracy na dokumentach przychodzących z zewnątrz, utrzymywania kontaktów z firmami symulacyjnymi w kraju i zagranicą bez konsekwencji finansowych., a także przygotowania przyszłego pracownika do zachowania w sytuacji realnego zatrudnienia, przećwiczenie typowych zadań pracownika ekonomicznego na różnych stanowiskach. 

Firma przygotowuje praktykantów do zewnętrznego egzaminu zawodowego A.35 i A.36 dla technika ekonomisty, według wymogów i procedur centralnych i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Ponadto uczniowie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach, gdzie wykorzystują wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć lekcyjnych i działań w firmie symulacyjnej.

Praktykant trafiający do firmy składa dokumenty aplikacyjne jak prawdziwy pracownik, czyli CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, itp. Zostaje sporządzona umowa o pracę, zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS, otrzymuje zakres obowiązków, przechodzi szkolenie BHP. Po pewnym czasie (ustalonym przez uczniów) następuje zmiana stanowisk – np. w drodze awansu.

Uczniowie pracują w dziale administracyjno-biurowym, gdzie prowadzą korespondencję (głównie pocztą elektroniczną) z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, aktualizują fanpage na Facebooku, wysyłają oferty handlowe, zapytania o podjęcie współpracy. Dział handlowy tworzy oferty handlowe, sporządza dokumenty magazynowo-sprzedażowe w programie SUBIEKT pakietu INSERT. Dział księgowości dekretuje dowody księgowe, sporządza dzienniki księgowań, zestawienia obrotów i sald, rachunek zysków i strat, listy płac, dokumenty do ZUS, nalicza wynagrodzenia, podatki i składki ZUS, pracuje na programie REWIZOR, PŁATNIK ZUS, GRATYFIKANT. Dział marketingu zajmuje się bieżącą promocją i reklamą firmy, tworzeniem pozytywnego wizerunku oraz ustala oferty tygodnia, dnia itp. Kadra zarządzająca wykorzystuje informacje z wszystkich działów do podejmowania kluczowych decyzji w firmie, ustala strategie osiągnięcia udziału w rynku oraz podejmuje działania w celu osiągnięcia rentowności firmy.

Praca wszystkich działów jest skorelowana, zmierza do wykształcenia pracownika o wszechstronnych umiejętnościach, uczy poszanowania człowieka i jego pracy, nawiązywania kontaktów z otoczeniem zdolności do tego, by obiektywnie oceniać pracę innych i dawać im informacje zwrotne oraz doceniać ich starania. Ceniona jest również dbałość o pozytywną atmosferę pracy w zespole, dzięki redukcji napięć, gaszeniu konfliktów i wchodzeniu w kompromis po to, by osiągnąć cel zespołowy.

Praktyka w firmie symulacyjnej skierowana jest do uczniów technikum ekonomicznego i handlowego naszego zespołu. Pracę w firmie wspomagają: dyrekcja, nauczyciele języków obcych oraz nauczyciele przedmiotów ekonomicznych. Skala działań to zarówno kraj, jak i zagranica.

Firma symulacyjna WRONEX współpracuje z następującymi organizacjami i instytucjami: Krajową Izbą Doradców Podatkowych, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, ZUS-em, CENSYM Zielona Góra, EUROPEN-PEN INTERNATIONAL (skupiającą ponad 7,5 tys. firm symulacyjnych w 42 krajach), Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, firmą patronacką NEVKOM, Radą Rodziców przy Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach.

Rezultaty:

– Uczniowie odbywający praktykę w firmie zwiększają swoje szanse na zatrudnienie, poznają atmosferę pracy rzeczywistego biura, zdobywają kwalifikacje i umiejętności zawodowe poparte praktycznym wykonywaniem zadań i obowiązków na różnych stanowiskach, w działach firmy.

– Uczą się: samodzielności wykonywania zadań i podejmowania decyzji, dobrej organizacji pracy, kreatywności, przedsiębiorczości komunikatywności, umiejętności pracy w zespole. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności, punktualności, rzetelnego podejścia do pracy, pełnego zaangażowania w pracę, lojalności wobec pracodawcy i pracowników.

– Uczą się stosowana technologii informacyjnej, obsługi programów komputerowych, Internetu, obsługi sprzętu biurowego.

– Prowadzenie przygotowania do zewn. egzaminów zawodowych zwiększa szanse zdania egzaminu.

– Praktyka umożliwia słuchaczom rozwijanie umiejętności komunikowania się w językach obcych, zwłaszcza z obowiązującym w kontaktach z firmami zagranicznymi, językiem angielskim i niemieckim.

– Po ukończeniu praktyki uczniowie otrzymują certyfikat ukończenia praktyki, który stanowi istotny dokument potwierdzający ich umiejętności.

– Kwalifikacje nabyte w firmie otwierają drogę do samozatrudnienia i uformowania postaw przedsiębiorczych.

– Poszerzona oferta zajęć pozalekcyjnych o firmę symulacyjną wpłynęła na wzrost jakości pracy szkoły oraz zdawalność egzaminów zewnętrznych, uczniowie pracujący w firmie zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach tematycznych.

– WRONEX daje możliwość poznania oczekiwań potencjalnych pracodawców względem pracownika, który ma szansę utrwalenia i zweryfikowania swoich umiejętności, a także chęci do pracy, co w przyszłości ułatwi znalezienie pracy.