Współpraca z Funduszem Toyoty w ramach akcji Dobre pomysły zmieniają nasz świat

Rodzaj szkoły: Zespół Szkół

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu

Obszar zapewniania jakości: Współpraca z otoczeniem szkoły, wykraczająca poza standardową organizację praktyk

Kontakt: szkola@zs5.mail.pl
Adres www szkoły: www.zs5walbrzych.edupage.org
Telefon szkoły: 748467474

Streszczenie praktyki:

Praktyka „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” realizowana jest w ramach trójstronnego partnerstwa: Toyoty Motor Manufacturning Poland Sp. z o.o. jako sponsora, Fundacji Edukacji Europejskiej jako koordynatora oraz Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu, którego uczniowie z kierunku technik architektury krajobrazu są współautorami projektów zgłoszonych do konkursu. Główną ideą jest zachęcanie mieszkańców powiatu wałbrzyskiego do podejmowania inicjatyw przyczyniających się do pozytywnych zmian w ich najbliższym otoczeniu. Projekty, na które udzielane jest wsparcie finansowe z Funduszu Toyoty, wybierane są raz w roku w oparciu o konkurs grantowy. Promowane są pomysły innowacyjne, rozwiązujące lokalne problemy, pozostawiające trwałe, fizyczne zmiany w otoczeniu oraz zakładające zaangażowanie partnerów, społeczności lokalnej i pracowników fabryki Toyoty. Zadaniem uczniów Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu jest wsparcie osób/organizacji zgłaszających projekty do konkursu w zakresie opracowania koncepcji przestrzennych i zestawienia kosztów inwestycji, stanowiących załączniki do wniosków, a także nadzór autorski nad realizacją i pracami wykonawczymi w przypadku uzyskania dofinansowania.

Opis praktyki:

Współpraca Zespołu Szkól Nr 5 z Funduszem Toyoty została nawiązana w związku z prowadzonym przez Toyotę konkursem „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. Zgłaszane przez uczestników konkursu wnioski z pomysłami wymagały graficznych załączników – w formie projektów zagospodarowania terenu. Brak wiedzy oraz umiejętności technicznych uniemożliwiały wnioskodawcom spełnienie tego warunku, dlatego szkoła jako partner akcji rozpoczęła współpracę mającą na celu wsparcie ich w zakresie prac projektowych, kosztorysowych i wykonawczych.

Praktyka ma za zadanie przeprowadzić uczniów przez realny proces inwestycyjny, zaczynając od kontaktu z inwestorem, poprzez etap projektowy, kończąc na pracach wykonawczych i nadzorze autorskim. Pozwala to uczniom wejść na rynek pracy w zawodzie technik architektury krajobrazu z odpowiednim bagażem doświadczeń i umiejętności zawodowych. Udział w projekcie pozwala uczniom zrozumieć otaczającą ich przestrzeń, dostrzec możliwości jej przekształcania, podnieść świadomość wspólnej odpowiedzialności za ład przestrzenny, poznać narzędzia potrzebne do wpływania na jej kształt, z uwzględnianiem potrzeb różnych grup użytkowników i przy zrozumieniu cech i potrzeb środowiska miejskiego i przyrodniczego. Ponadto młodzi projektanci kształtują umiejętność twórczego i krytycznego myślenia, rozumienia wartości, pracy zespołowej i dyskusji. Daje im to możliwość rozwijania pasji oraz poczucia odpowiedzialności za jakość otaczającej przestrzeni. Współpraca z Funduszem Toyoty pozwala na podwyższanie jakości prowadzonych zajęć szkolnych poprzez włączenie nowych tematów i form nauczania.

Ogłoszenie konkursu następuje co roku we wrześniu. Przez kolejne dwa miesiące trwają wspólne prace uczniów, ich opiekunów oraz wnioskodawców nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie wraz z projektem architektonicznym. Działania obejmują m.in. pracę projektantów (uczniów) i opiekuna w terenie, wykonanie inwentaryzacji terenu i dokumentacji fotograficznej, przygotowanie wstępnej koncepcji i weryfikacja założeń, przygotowanie ostatecznej wersji projektu przez uczniów i wniosku przez Wnioskodawców, wraz z zestawieniem kosztów inwestycji. W styczniu następuje ocena złożonych wniosków i projektów przez powołaną komisję i wybór projektów do realizacji. Od marca do końca sierpnia trwa realizacja projektów, podczas której projektanci (uczniowie) wraz z opiekunem sprawują nadzór autorski nad realizacją poszczególnych projektów, pomagają w planowaniu prac, wykonują prace pomiarowe, udzielają konsultacji oraz angażują się w prace wykonawcze z zakresu architektury krajobrazu. Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawcy składają do Organizatorów raport końcowy oraz organizują uroczyste otwarcie nowo powstałego obiektu.

Działanie obejmuje swoim zasięgiem cały powiat wałbrzyski. O dofinansowanie z Funduszu Toyoty starać się mogą organizacje non-profit np. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły i uczelnie publiczne i inne podmioty nie nastawione na osiąganie zysku. 

Opracowany model współpracy jest innowacyjny w odniesieniu do innych przedsięwzięć stosowanych przez szkoły zawodowe, ponieważ zakłada realny udział ucznia w procesie inwestycyjnym, co stanowi podstawę pracy architekta krajobrazu na rynku pracy. Absolwenci szkoły mają możliwość stworzenia swojego portfolio, zawierającego nie tylko projekty tworzone podczas zajęć szkolnych, ale również takie, które zostały zrealizowane i oddane do użytku. Dzięki temu stanowią oni dla potencjalnego pracodawcy grupę pracowników posiadających określone umiejętności i kwalifikacje odpowiadające realnym potrzebom rynku.

Praktyka realizowana jest w ramach trójstronnego partnerstwa: Toyoty Motor Manufacturning Poland Sp. z o.o., Fundacji Edukacji Europejskiej oraz Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu. Podczas konkursu uczniowie ZS nr 5 podejmują współpracę z wnioskodawcami – są to m.in. lokalne placówki edukacyjne, instytucje kulturalne, biblioteki, fundacje, organizacje, stowarzyszenia. Podczas prac projektowych uczniowie jako projektanci kontaktują się i współpracują w celu uzgodnienia wytycznych projektowych z Ogrodnikiem Miejskim w Wałbrzychu (w przypadku terenów położonych na terenach gminnych) i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (w przypadku terenów objętych ochroną konserwatorską).

Rezultaty:

– Młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy – mogą starać się o atrakcyjną posadę po ukończeniu szkoły, a pracodawcy mają możliwość zatrudnienia pracownika kompetentnego, dobrze przygotowanego do pracy w swoim zawodzie.

– Uczniowie kształtują aktywną postawę w stosunku do miejsca zamieszkania, domu, szkoły i otoczenia.

– Uzupełniają wiedzę zdobytą w szkole na temat architektury krajobrazu, budownictwa, przestrzeni i ładu przestrzennego.

– Dostrzegają znaczenie roli swojego przyszłego zawodu w zakresie możliwości i efektów kształtowania otoczenia, w którym żyją.

– Uczą się projektować przestrzeń dostosowaną do potrzeb różnych grup społecznych, wiekowych oraz osób niepełnosprawnych.

– Tworzą projekty, które zostają zrealizowane i z powodzeniem funkcjonują w lokalnym krajobrazie; widząc efekty swojej pracy, mają poczucie dumy i sensu wykonywanych zadań.

– Nabywają umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także poznają lub szukają nowych rozwiązań i technologii stosowanych w branży.

– Szkoła, w ramach podjętej współpracy podnosi poziom praktycznej nauki zawodu, jawi się jako prężna placówka, nowoczesna i aktywnie zarządzana, zaangażowana we wszechstronne wykształcenie ucznia.

– Udział w projekcie pozwala szkole zaistnieć w mediach, co podnosi jej prestiż w lokalnym otoczeniu.

– Szkoła wspiera transfer wiedzy i doświadczenia pomiędzy partnerami w projekcie.

– Organizuje dodatkowe zajęcia w formach pozaszkolnych, motywujące uczniów do rozwijania kompetencji zawodowych.