Od pasji do działania.

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Budowlanych im. J. Gagarina w Bydgoszczy

Telefon szkoły: 523410329

E-mail szkoły: kontakt@zsb.bydgoszcz.pl

Adres www szkoły: zsb.bydgoszcz.pl

Streszczenie praktyki:

Projekt „Od pasji do działania” polegał na realizacji praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół Budowlanych im. J. Gagarina w Bydgoszczy w formie realnego działania w terenie. Szkoła postanowiła włączyć się w pomoc w odremontowaniu kilku domów w pobliskiej gminie, zniszczonych przez nawałnicę. W akcji wzięło udział 18 uczniów z technikum i szkoły branżowej i 7 nauczycieli. Dzięki temu młodzież mogła sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce (np. przy budowie kominów, ocieplaniu poddasza czy kładzeniu posadzek, tynków, wstawianiu drzwi, okien, itd). W tym samym roku szkoła podjęła się również prac remontowych w bydgoskim mieszkaniu zniszczonym przez pożar. Wzięli w nich udział uczniowie branżowej szkoły I stopnia i technikum w ramach zajęć praktycznych.

Opis praktyki:

Praktyki zawodowe uczniów zespołu szkół były realizowane w ramach pomocy osobom w gminie Sośno, których domy został najbardziej zniszczone przez nawałnicę (4 domy), oraz w ramach pomocy mieszkańcom spalonego mieszkania w Bydgoszczy. 

W remonty domów zaangażowanych było 18 uczniów oraz 8 nauczycieli praktycznej nauki zawodu, ekspertów z danej branży. Byli to uczniowie klas III i IV zarówno technikum budowlanego, renowacji elementów architektury, jak i zasadniczej szkoły zawodowej. W remoncie mieszkania udział brało 30 uczniów i 3 nauczycieli. Byli to głównie uczniowie klasy I branżowej szkoły I stopnia i klasy III zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 

Kryteria naboru uczniów na praktyki obejmowały: umiejętności, zawód, wiek, możliwości dojazdu. Kryteria wyboru domów do remontu – bezpieczeństwo wykonywanych prac, możliwości szkoły pod kątem umiejętności młodzieży, możliwości materiałowe i sprzętowe szkoły. Ewaluacja wykonanych praktyk odbyła się w formie konferencji.

Podjęcie praktyk przy remontach domów było poprzedzone wizją lokalną w gminie Sośno. Celem było wybranie domów, których remont leżał w granicach możliwości uczniów (ich zawody i stopień wykształcenia) oraz szkoły (możliwości sprzętowe i materiałowe). Dyrektor szkoły zdecydowała o zakresie robót, które mogą wykonywać uczniowie w ramach zajęć praktycznych. Wszystkie prace były wykonywane pod nadzorem co najmniej dwóch nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Grupy remontowe składały się z 7-10 uczniów, każdy z domów remontowała inna grupa. W trakcie prac młodzież wykorzystywała zdobytą wiedzę w praktyce, np. przy budowie kominów, ocieplaniu poddasza czy kładzeniu posadzek, tynków, wstawianiu drzwi, okien, itd.

Mieszkanie po pożarze należało wyremontować w całości. Po wizji lokalnej określono, że uczniowie w ramach zajęć praktycznych zamiast odbywać warsztaty w szkole będą remontowali spalone mieszkanie, pod nadzorem nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Praca objęła: zdzieranie spalonych tynków i podłogi, kładzenie nowej podłogi, wylewanie posadzek, układanie paneli, płytek podłogowych i ściennych, podłączenie armatury. W ten sposób swoje praktyki realizowali uczniowie III klasy szkoły zawodowej i I branżowej szkoły I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych.

W trakcie obu praktyk korzystano z narzędzi i sprzętu zgromadzonego przez właścicieli remontowanych domów, ze sprzętu szkolnego, a także z szerokiego wsparcia i współpracy z gminą, lokalnymi firmami oraz lokalnymi działaczami.

Rezultaty:

– Wzrost kompetencje młodzieży, co wpłynęło na zdawalność egzaminów zawodowych.

– Satysfakcja uczniów z wykonania realnej, potrzebnej pracy.

– Szacunek do wykonywanej pracy, dokładność w racy.

– Dobre przygotowanie do pracy zawodowej oraz ukształtowanie odpowiednich postaw społecznych i moralnych.

– Wzrost rangi szkoły na rynku edukacyjnym poprzez promowanie efektów projektu w mediach, instytucjach i firmach.

– Zwiększenie konkurencyjności absolwentów szkoły na rynku pracy

– Wzrost zainteresowania kształceniem w zawodach budowlanych (wzrost liczby kursantów na kursach kwalifikacyjnych).

– Zainteresowanie kształceniem w szkole przez gimnazjalistów.

– Pokazanie społeczeństwu konieczność kształcenia w zawodach budowlanych.

– Wykorzystanie umiejętności i kompetencji uczniów nie tylko w sferze zawodowej, ale również wśród społeczności lokalnej. 

– Integracja ze społecznością lokalną; przyjaźnie między uczniami i nauczycielami a mieszkańcami remontowanych domów.