(Nie) pełnosprawny – pełnosprawny w zatrudnieniu

Nazwa szkoły: Zespól Szkół Specjalnych im J. Korczaka w Gliwicach

Telefon szkoły: 322313222

E-mail szkoły: sekretariat@zszs.gliwice.eu

Adres www szkoły: www.zszs-gliwice.pl

Streszczenie praktyki:

Od praktyki do zatrudnienia. Miasto Gliwice powołało zakład aktywności zawodowej przy placówce edukacyjnej. Przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gliwicach powstał profesjonalny zakład poligraficzno-introligatorski, który zatrudnia niepełnosprawnych absolwentów szkoły. GZAZ jest standardowym zakładem pracy: wypracowuje zyski, funkcjonuje na wolnym rynku, dba o relacje z klientami i jakość świadczonych usług.

Opis praktyki:

Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej został powołany w oparciu o ustawę o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Jest to odpowiedź na następujące problemy uczniów z niepełnosprawnością: uczniowie mają utrudniony start zarówno w obszarze edukacji, jak i w życiu zawodowym; nauka zawodu oraz wchodzenie na rynek pracy wymagają szczególnego nadzoru: kadry szkolnej, kadry GZAZ-u oraz przyszłego pracodawcy, o ile ten zechce zatrudnić osobę z niepełnosprawnością; znalezienie przedsiębiorstwa, w którym osoba z niepełnosprawnością nie spotka barier – architektonicznych, ale też mentalnych – jest trudne; bardzo istotne jest zdobycie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

GZAZ prowadzi praktyki zawodowe oraz zatrudnia absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gliwicach. GZAZ to zakład poligraficzno-introligatorski, działający w standardowych warunkach wolnego rynku. Zakład scala kształcenie osób niepełnosprawnych z ich aktywizacją zawodową. Łączy kształcenie osób w trakcie procesu edukacyjnego i po jego zakończeniu, co powoduje że współpraca GZAZ-u i szkoły jest obustronna. 

W momencie przyjęcia uczniów na praktyki zawodowe Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej przygotowuje plan rozwoju przyszłego pracownika od początku jego ścieżki zawodowej. Praktykanci i pracownicy posiadają swoje stanowiska pracy. Poznają zasady funkcjonowania zakładu, przepisy BHP i przepisy przeciwpożarowe. Kształcą się w zakresie stosowania nowych technologii. Pod nadzorem obsługują profesjonalne maszyny i urządzenia introligatorskie, m.in.: złamywarkę, krajarkę, bigówkę, wykrojnik, foliarkę czy maszynę do szycia drutem.

Zakres ich obowiązków obejmuje: wykonywanie prac wytwórczych, które przekazywane są na akcje charytatywne lub prezentowane na szkolnych imprezach; samodzielne wykonywanie materiałów promujących szkołę, aktywny udział w produkcji zakładu, dbanie o prawidłowe użytkowanie i konserwację maszyn.

Udział uczniów w realizowaniu różnorodnych zamówień sprawia, że potrafią dobierać materiały, ustawiać parametry maszyn i urządzeń do wykonania procesów introligatorskich. Przeprowadzają procesy wykonywania druków luźnych i prawidłowo wykonują proces technologiczny związany z oprawami.

Pracownicy zatrudnieni w GZAZ-ie, którzy nie posiadają kwalifikacji zawodowych, uczestniczą w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w zawodzie introligatora. Po jego zakończeniu przystępują do egzaminu zawodowego, takiego samego jak absolwenci szkoły.

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka jest placówką posiadającą uprawnienia do przeprowadzania egzaminu KSAPL, którego certyfikat uznawany jest w Unii Europejskiej. Akredytacja umiejętności zawodowych w sieci KSAPL ma formę sprawdzianu umiejętności praktycznych kształconych w ramach zajęć lekcyjnych lub w czasie praktyk zawodowych i potwierdzona zostaje certyfikatem ze znakiem TÜV, najbardziej rozpoznawanym przez przedsiębiorców, gwarantującym rzetelność kwalifikacji i umiejętności. Z możliwości akredytacji mogą skorzystać absolwenci szkół, absolwenci kursów i szkoleń oraz innych form doskonalących.

Rezultaty:

– Absolwenci szkoły są profesjonalnie przygotowani do wykonywania zadań zawodowych ujętych w podstawie programowej.

– Absolwenci i praktykanci uczą się odpowiedzialności za wykonywaną pracę, wdrażani są do dyscypliny i obowiązkowości w miejscu pracy.

– W trakcie praktyk uczą się współpracy w zespole i integrują, a jednocześnie zaznajamiani są z prawami i obowiązkami pracowniczymi.

– Osoby niepełnosprawne aktywizują się zawodowo.

– Umiejętność obsługi konkretnych maszyn przekłada się nie tylko na możliwość zatrudnienia w GZAZ-ie, ale przede wszystkim zwiększa szanse zatrudnienia w innym zakładzie produkcyjnym.

– Odbyta praktyka jest cennym doświadczeniem, można ją umieści w CV; ułatwia poszukiwanie pracy.

– usługobiorcy GZAZ-u poznają zatrudnionych tam praktykantów i pracowników.

– Dzięki kontaktom z osobami z niepełnosprawnością zatrudnionymi w GZAZ-ie i sprawnemu działaniu zakładu kontrahenci zyskują większe zaufanie do prac wykonywanych przez osoby niepełnosprawne; w konsekwencji łamane są stereotypy o nieefektywnej lub niedokładnej pracy osób z dysfunkcjami.

– Pracodawcy z otwartego rynku pracy chętniej zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami.

– Możliwość zatrudniania absolwentów szkoły w GZAZ-ie, zmniejsza bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych, które kończą edukację.

– Współpraca szkoły zawodowej i GZAZ-u poskutkowała poprawą jakości kształcenia w zawodzie introligatora.