Kurs komputerowy Komputer i Internet dla seniora

Rodzaj szkoły: Zespół Szkół

Kraj: Polska, Siedlce

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach

Obszar zapewniania jakości: Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów

Kontakt: zsp2siedlce@wp.pl

Opis: 

Szkoła organizuje od maja 2015 roku kurs komputerowy dla seniorów z miasta Siedlce i okolic. Nabór uczestników odbywa się za pośrednictwem lokalnych mediów (prasa, radio, telewizja regionalna, strony internetowe szkoły i mediów, ogłoszenia w kościołach). Kurs jest organizowany bezpłatnie. Jest on prowadzony w dwóch pracowniach komputerowych równolegle i w związku z tym może w nim uczestniczyć 30 seniorów. Z każdym seniorem przy stanowisku komputerowym pracuje 1 uczeń. Uczniowie są wcześniej przygotowani przez nauczycieli do wsparcia uczestników kursu. Ich zadaniem jest pomoc seniorom w rozwiązywaniu ćwiczeń opracowanych przez nauczycieli. W trakcie zajęć wykorzystywane są prezentacje multimedialne zawierające omawianą tematykę zajęć. Pracę seniorów jak i uczniów nadzorują nauczyciele. Kurs trwa 3 dni i obejmuje takie zagadnienia jak: praca w programie MS Word (nauka pisania, formatowania tekstu, sporządzanie tabel, drukowanie); korzystanie z zasobów sieci Internet (wyszukiwanie różnych informacji, filmów, muzyki; obsługa poczty elektronicznej; przydatne strony internetowe: np. informacyjne, rozkłady jazdy, strony parafii; Facebook.; mapy Google). Program jest rozszerzany i udoskonalany tak aby osiągnąć jak największą skuteczność i zaspokoić potrzeby odbiorców. Uczestnicy kursu nabywają podstawowe umiejętności w zakresie technologii informacyjnej przydatne w życiu codziennym.

Przyczyna i cel wdrożenia praktyki:

Uczniowie chętnie brali udział w różnych formach wolontariatu organizowanych przez szkołę i niejednokrotnie zadawali pytania co jeszcze mogą zrobić dla środowiska lokalnego. Wszyscy doświadczyliśmy jak dobry odbiór wśród społeczności lokalnej mają inne prowadzone przez szkołę akcje np. akcja ”Pomagamy wypełniać PIT-y” (nagrodzona I miejscem w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polską Fundację im. Roberta Schumana na najciekawszą inicjatywę społeczną), czy współpraca w ramach wolontariatu z Domem Pomocy Społecznej.

Szukaliśmy pomysłu na to, co można byłoby zrobić więcej niż 1 raz w roku i do jakiej grupy osób potrzebujących skierować działanie. Organizowane przez szkołę akcje pokazały jak wielkie potrzeby mają osoby starsze i jak duży i pozytywny wpływ na młodzież ma kontakt z tymi osobami. Dostrzegając różnicę międzypokoleniową w zakresie podstawowej obsługi komputera, zdecydowaliśmy o skierowaniu swojej oferty do osób starszych. Kurs przeprowadzony po raz pierwszy w dniach 25-27.05.2015 r. cieszył się ogromnym zainteresowaniem seniorów. Liczba zgłoszeń była bardzo duża i przekraczała techniczne możliwości szkoły. Ponadto seniorzy pozytywnie oceniali jego efektywność jak i atmosferę pracy. Wpłynęło to na podjęcie przez nas decyzji o kontynuowaniu działania, w kolejnych latach 2 razy w  roku. Realizowana praktyka zaspokaja indywidualne potrzeby uczniów, którzy rozwijają swoje zainteresowania i pasje, są wrażliwi na potrzeby innych, zwłaszcza potrzebujących. Uczniowie dzięki dodatkowej nauce i nowym umiejętnościom, które wykorzystują w praktyce kształtują kompetencje kluczowe. Zyskuje również szkoła ponieważ współpracując ze środowiskiem lokalnym, w tym mediami kształtuje pozytywny wizerunek firmy i podnosi jakość kształcenia, dbając o wszechstronny rozwój swoich uczniów.

Pomysłodawca/inicjator oraz osoba odpowiedzialna za wdrożenie działania:

Pani Jolanta Duk – Dyrektor ZSP nr 2 w Siedlcach, nauczyciele przedmiotów zawodowych

Opis fazy przygotowawczej:

Przygotowanie kursu obejmowało:

– opracowanie programu kursu,

– opracowanie i przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników,

– opracowanie prezentacji multimedialnych do realizowanych paneli,

– nabór uczniów,

– przeprowadzenie szkolenia uczniów w zakresie komunikacji interpersonalnej,

– przygotowanie stanowisk komputerowych,

– opracowanie oferty kursu i jej publikacja,

– opracowanie sposobu rekrutacji uczestników.

Faza przygotowawcza kursu trwała około 1 miesiąca.

Organizacja procesu:

Nasze przedsięwzięcie przebiegało w kilku etapach tj.

-Rekrutacja i przygotowanie młodzieży przez nauczycieli

– Promocja akcji w lokalnych mediach tj. Telewizja Wschód, Katolickie Radio Podlasie, Tygodnik Siedlecki, Urząd Miasta, Echo Katolickie

– Przeprowadzenie 3 dniowego kursu

– Podsumowanie i przekazanie informacji zwrotnej do społeczności lokalnej za pomocą mediów.

Kurs „Komputer i Internet dla seniora” był prowadzony w dwóch pracowniach komputerowych na 30 stanowiskach. Z nauczycielami współpracowali chętni uczniowie z klas 1-4 technikum. Byli to uczniowie, którzy bardzo dobrze radzą sobie z obsługą komputera i lubią kontakt ze starszymi osobami. Uczniowie ci zostali przydzieleni do prowadzenia poszczególnych paneli kursu: dokonywali wprowadzenia teoretycznego oraz wspierali seniorów w wykonywaniu ćwiczeń – po 2 uczniów na każdy z 3 paneli. Oprócz tego na poszczególnych stanowiskach pracowało bezpośrednio z uczestnikami 30 uczniów.

Nauczyciele odpowiedzialni za projekt opracowali program kursu oraz przygotowali ćwiczenia i materiały pomocnicze dla seniorów, wydrukowane dla każdego uczestnika. Przy opracowaniu ćwiczeń uwzględniono sugestie uczniów. Ponieważ zainteresowanie osób starszych naszą ofertą jest bardzo duże zorganizowaliśmy już 4 edycje kursu i planujemy piątą, w maju br.

Uczestnicy kursu na zakończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Oprócz nauczycieli i uczniów w realizację kursu zaangażowani byli rodzice. Kurs dla seniorów jest całkowicie bezpłatny. Koszty papieru, toneru itp. pokrywa Rada Rodziców. Nauczyciele i uczniowie poświęcali swój wolny czas po zrealizowanych lekcjach.

Opis zastosowanych narzędzi i metod, wypracowanych kryteriów:

Wypracowano kryteria i metody rekrutacji, zarówno rekrutacji uczniów jak i uczestników kursu.

Opracowano metody współpracy: nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń, uczeń – senior, w zakresie przygotowania kursu i jego przeprowadzenia, ustalenia i podziału obowiązków, zasad współpracy. Nauczyciele również rozdzielili między sobą zadania. Podczas pracy z kursantami stosowano głównie ćwiczenia praktyczne poprzedzone krótką prezentacją. Wszystkie ćwiczenia były prezentowane na ekranie (wykorzystano sprzęt elektroniczny), krok po kroku omawiano sposób wykonania ćwiczenia.

Zastosowane metody pozwoliły na swobodne rozmowy, zadawanie indywidualnie pytań i uzyskiwanie na nie odpowiedzi podczas wykonywania ćwiczeń, wymianę doświadczeń między seniorami i młodzieżą.

Opracowano i zastosowano ankietę ewaluacyjną. Dzięki analizie odpowiedzi wprowadzono poprawki i usprawnienia w organizacji kursu.

Rezultaty i efektywność:

Uczniowie pracując z seniorami doskonalili umiejętność obsługi komputera oraz kształtowali pożądane postawy społeczne (np. dostrzeganie potrzeb starszych osób, umiejętne komunikowanie się z nimi, okazywanie empatii, wyrozumiałości i cierpliwości). Uczniowie prowadząc panele kursu uczyli się przekazywania swojej wiedzy, wykorzystując przy tym prezentacje multimedialne oraz doskonalili umiejętność wystąpień publicznych, nawiązywania kontaktu i sprawnego komunikowania się.

Uczestnicy kursu nabywali podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera lub doskonalili już nabyte. Niektórzy seniorzy oczekiwali wyjaśnienia konkretnych czynności stanowiących dla nich problem, np. jak wysłać i odebrać wiadomość lub zdjęcia od rodziny, przez co zwiększyło się ich poczucie bezpieczeństwa w sieci. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie nowych technologii i komunikacji przez Internet przyczyniło się do poprawy jakości ich życia. Kurs stanowił także okazję dla seniorów do kontaktu z młodym pokoleniem. Byli zadowoleni, że młodzież chce poświęcić im swój czas. Uczestnictwo w kursie pozwoliło na wymianę doświadczeń między seniorami, uczniami i nauczycielami, podtrzymanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej.

Kurs wpłynął również na kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku. Szkoła stworzyła sprzyjające warunki aktywnej współpracy międzypokoleniowej, aktywizacji intelektualnej, psychicznej i społecznej osób 55+, spełniła istotną rolę wychowawczą jak i dydaktyczną.

Udało nam się przeszkolić ponad 120 seniorów, wykorzystując specjalną metodę opracowaną dla nich przez nas. Poprzez to działanie szkoła utrwaliła się jako szkoła otwarta na potrzeby uczniów i środowiska jako szkoła przyjazna, oparta na wartościach i tradycjach a jednocześnie szkoła nowoczesna, postępowa.

Wnioski z realizacji:

Po pierwszej edycji kursu:

– dokonaliśmy zmiany kryteriów rekrutacji uczestników, m. in. przeprowadziliśmy dobór kandydatów dając pierwszeństwo osobom deklarującym uczestnictwo po raz pierwszy.

– wyodrębniliśmy grupę seniorów, którzy doskonalili umiejętności obsługi komputera, opracowaliśmy dla niej program kursu, materiały dydaktyczne.

– podjęliśmy decyzję, że kurs będzie organizowany 2 razy w roku.

Każda kolejna edycja kursu była udoskonalana pod względem programu i wykonania, aby uzyskać jak największą skuteczność. Niezmienny za każdym razem jest zapał i zaangażowanie uczniów, którzy kończą kurs ubogaceni nowymi doświadczeniami, którzy nabywają pewności siebie i podnoszą poczucie własnej wartości. Realizacja kursu przyniosła zakładane efekty dla rozwoju uczniów, dla realizacji celów szkoły oraz wielką satysfakcję i dumę dla rodziców.

Współpraca z innymi podmiotami:

Na etapie przeprowadzania naboru kandydatów nawiązano współprace z Urzędem Miasta Siedlce, Telewizją Wschód, Katolickim Radiem Podlasie, Tygodnikiem Siedleckim, Echem Katolickim, parafiami rzymskokatolickimi. W lokalnych mediach publikowaliśmy relacje z przebiegu kursu. Podczas realizacji kursu współpracowano z rodzicami uczniów, którzy przygotowali dla seniorów poczęstunek oraz sponsorowali materiały szkoleniowe oraz druk dyplomów wręczonych seniorom po zakończeniu kursu. Najważniejsza jednak jest międzypokoleniowa współpraca uczniów naszej szkoły z członkami społeczności lokalnej.

Innowacyjność:

Innowacyjność rozwiązania polega na:

– nawiązaniu współpracy międzypokoleniowej,

– dzieleniu się przez uczniów nabytą wiedzą i umiejętnościami z osobami starszymi,

– stworzeniu możliwości poznania nowych technologii grupie ludzi szczególnie narażonej na e-wykluczenie,

– wypracowaniu atrakcyjnej metody współpracy ze środowiskiem lokalnym,

– niestandardowej formie współpracy nauczyciela z uczniem,

– uatrakcyjnieniu formy pracy z uczniem zdolnym,

– niekonwencjonalnej lekcji wychowania obywatelskiego i społecznego.