Centrum Nauki Kurzętnik

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Telefon szkoły: 564742887 

E-mail szkoły: sekretariat@zszkurzetnik.pl 

Adres www szkoły: http://www.zszkurzetnik.pl/ 

Tytuł praktyki: Centrum Nauki Kurzętnik

Obszar, którego dotyczy praktyka: metody nauczania

Streszczenie praktyki: 

Działalność koła naukowego Centrum Nauki Kurzętnik (CNK) ma na celu uzupełnianie procesu edukacji poprzez interdyscyplinarne nauczanie. Członkowie koła (uczniowie technikum) planują i wykonują doświadczenia biologiczne, chemiczne i fizyczne, a następnie prezentują je społeczności szkoły, szkołom podstawowym i gimnazjalnym oraz studentom uniwersytetu III wieku.

Opis praktyki:

Powołanie Centrum Naukowego Kurzętnik jest wspólną odpowiedzią na kilka problemów edukacyjnych: zbyt małą liczbę godzin nauki biologii, chemii i fizyki na poziomie podstawowym, zgłaszaną przez uczniów potrzebę większej ilości zajęć doświadczalnych, zachęcenie dzieci i młodzież do praktykowania nauk ścisłych oraz  poszukiwania nowych, innowacyjnych metod nauczania.

CNK jest miejscem realizacji projektów, badań, doświadczeń naukowych dla setek uczniów wszystkich typów szkół w powiecie nowomiejskim. Działalność polega na przygotowywaniu przez uczniów (pod nadzorem nauczycieli) pokazów doświadczeń z różnych dziedzin nauki. Uczniowie sami wymyślają i konstruują doświadczenia. Uczą się odpowiednio prezentować wykonywane doświadczenia słuchaczom. Koło naukowe odwiedza odbiorców w szkołach, na uniwersytecie III wieku itp. Jest to działalność nieodpłatna.

Członkami koła są uczniowie zespołu techników. W skład zespołu techników wchodzą: Technikum Ekonomiczne, Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Handlowe, Technikum Informatyczne, Technikum Rachunkowości, Technikum Rolnicze, Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Uczniowie przygotowują doświadczenia zgodne z profilem swojej szkoły, np. uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wykorzystują produkty używane w gastronomii i prezentują zjawiska zachodzące w pożywieniu podczas jego obróbki. W rezultacie kilku lat działania CNK opracowało szereg doświadczeń gotowych do pokazów (przykładowo: zegar jodowy, nurek Kartezjusza, sztuczny śnieg, ciecz nieniutonowska na głośniku, pojazd poduszkowiec, model płuc, piasek kinetyczny, wąż Faraona).

Środki na zakup niezbędnych materiałów, odczynników itp. pochodzą z funduszy zespołu szkół. W przypadku pokazów zewnętrznych prowadzonych w innych szkołach produkty do doświadczeń zapewnia szkoła goszcząca u siebie CNK.

CNK każdego roku organizuje szereg wydarzeń naukowych, np. konkurs na najciekawsze doświadczenie czy lokalny festiwal nauki. W ramach swojej działalności CNK współpracuje z uniwersytetem III wieku i Politechniką Gdańską, a członkowie koła biorą udział w Pomorskim Festiwalu Nauki.

Rezultaty:

– Działalność koła podnosi prestiż zespołu szkół oraz atrakcyjność oferty edukacyjnej.

– Działalność koła podnosi jakość kształcenia poprzez rozszerzenie programu o nowe treści oraz wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania.

– Uczniowie otrzymują wsparcie w rozwoju osobistym, poszukiwaniu wiedzy, odkrywaniu.

– Uczniowie poprzez pokazy nabywają umiejętności odpowiedniej prezentacji doświadczeń.

– Uczniowie rozwijają swoje kompetencje komunikacyjne – zarówno w odniesieniu do uczniów młodszych, równolatków, jak i osób starszych.

– Uczniowie uczą się pracy w zespole.

– Zaangażowanie w pracę CNK uczniów techników różnych zawodów wzmacnia w nich pewność co do wyboru zawodu.

– Powstaje zasób doświadczeń naukowych gotowych do pokazów, gotowe eksponaty wykonane przez uczniów.

– Projekt pozwala na pogłębienie współpracy międzyszkolnej na wielu jej płaszczyznach.

– Nauczyciele zapoznają się z nowymi dla nich sposobami nauczania i organizacji pracy.

– Wyjście z pokazami doświadczeń do zewnętrznych odbiorców kształtuje przyjazną przestrzeń publiczną w miejscowości, gminie i integruje mieszkańców.