Zawodowe drogowskazy dla młodzieży i dorosłych w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej

Rodzaj szkoły: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

Kraj: Polska, Bielsko-Biała

Nazwa szkoły: Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

Obszar zapewniania jakości: Doradztwo i poradnictwo edukacyjno-zawodowe

Kontakt: bckuip@onet.eu

Opis: 

Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego jest zespołem placówek: Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) i Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP). W ramach swojej statutowej działalności prowadzi kształcenie osób dorosłych w systemie stacjonarnym i zaocznym (CKU). Posiada również bogatą ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) prowadzi ponadto zajęcia praktyczne, modułowe dla uczniów i słuchaczy bielskich szkół zawodowych.   W ramach CKP funkcjonują cztery Zespoły Pracowni mieszczące się w róznych lokalizacjach na terenie centrum Bielska- Białej. Posiadamy szeroką ofertę nowocześnie wyposażonych pracowni m.in.: mechatroniki automatyki i pneumatyki, projektowania, kroju i szycia, elektrotechniki i odnawialnych  źródeł energii, monitoringu i telewizji przemysłowej, samochodowych, spawalnictwa elektrycznego i gazowego, budownictwa, obrabiarek sterowanych numerycznie – CNC, laboratorium metrologii warsztatowej i badań materiałów. W BCKUiP funkcjonuje Firma Symulacyjna ,,Beskidy”, w której uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych oraz słuchacze BCKUiP odbywają praktykę zawodową.
W Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego podejmowane są działania promujące kształcenie zawodowe i wspierające uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy szkół dla dorosłych, a także gimnazjalistów    w trafnym wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Od 2016r. rozpoczęliśmy prowadzenie spotkań z dziećmi przedszkoli i szkół podstawowych pod hasłem  ,,Poznajemy zawody”.
Celem naszych działań jest budowanie wizerunku kształcenia zawodowego, jako dającego wymierne korzyści – możliwość wykształcenia dobrych fachowców i rozwijania talentów.
Przed rokiem 2009 działania doradcze nakierowane były tylko na uczniów  i słuchaczy BCKUiP i polegały na prowadzeniu przez doradcę zawodowego BCKUiP grupowych zajęć aktywizujących oraz indywidualnych porad.  Po analizie wniosków ze spotkań doradcy zawodowego BCKUiP z uczniami bielskich gimnazjów oraz rozmowach z dyrekcją  i nauczycielami okazało się, że młodzież ta potrzebuje dodatkowego wsparcia w wyborze kierunku dalszego kształcenia. Wybór, jakiego dokonują młodzi ludzie na tym etapie, ma istotne konsekwencje dla dalszej edukacji  i możliwości zatrudnienia,  a uchwycenie „ linii rozwojowej” zainteresowań danego ucznia może być wskazówką w zakresie kierowania dalszym rozwojem jego zainteresowań.
I tak wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom gimnazjalistów             w 2009r. zapoczątkowaliśmy cykliczne- organizowane corocznie- zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu BCKUiP.  Na początku każdego roku szkolnego doradca zawodowy BCKUiP wysyła zaproszenia do gimnazjów z ofertą dającą im możliwość wyboru pracowni zawodowych, w których prowadzone są zajęcia praktyczne dla różnych zawodów. Młodzież uczestnicząc w tych zajęciach, poznaje bliżej, na czym polega kształcenie w danym zawodzie, jakie umiejętności trzeba posiąść, aby móc zostać fachowcem w danej dziedzinie.
Kolejne lata przyniosły rozwój działań w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego w BCKUiP, zapoczątkowały także dobrą praktykę organizowania w BCKUiP Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK)- projektu SDSiZ RP pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, (obecnie Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) oraz  Ministerstwa Edukacji Narodowej. Każdy Ogólnopolski Tydzień Kariery poprzedza akcja informacyjna prowadzona przez doradcę zawodowego w postaci spotkań z zespołami klasowymi, plakatów umieszczonych na terenie szkoły, jak również informacji na stronie internetowej BCKUiP, Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Przygotowaniem i koordynacją programów realizowanych w ramach OTK na terenie BCKUiP zajmuje się doradca zawodowy BCKUiP przy wsparciu Dyrektora BCKUiP.
    I tak w roku 2012 w ramach OTK, którego hasłem przewodnim było: ,,Praca- zawód czy kompetencje?”,  doradca zawodowy BCKUiP we współpracy ze specjalistami Punktu Informacyjnego Europe Direct Książnicy Beskidzkiej w Bielsku- Białej, zorganizował cykl warsztatów ,,Europass- jak skutecznie poruszać się po unijnym rynku pracy i planować własną ścieżkę rozwoju zawodowego”. Podczas warsztatów uczniowie i słuchacze BCKUiP poznali zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych, niezbędnych na europejskim rynku pracy, takich jak: Europass- Curriculum Vitae, Europass- Paszport Językowy, Europass- Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dzięki spotkaniu z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku- Białej, uczestnicy zapoznali się także z aktualną sytuacją i perspektywami zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
Natomiast bielscy gimnazjaliści tradycyjnie uczestniczyli w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu              w BCKUiP. Największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się pracownie: projektowania, kroju i szycia, energii odnawialnych oraz samochodowe.
➢ Ogólnie w różnego typu formach wsparcia wzięło udział ok. 230 osób.
      OTK 2013r. przebiegał pod hasłem „Odkryj swoje talenty”.Doradca zawodowy BCKUiP opracował program działań, nakierowany na diagnozowanie uzdolnień uczniów i słuchaczy, wskazywanie im możliwości wykorzystywania ich predyspozycji oraz rozwijanie posiadanych talentów.  We współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach Filia w Bielsku-Białej przeprowadziliśmy akcje: „Sprawdź czy podążasz za swoim talentem” oraz „Znajdź swoje miejsce-rozwiń skrzydła”. Uczniowie i słuchacze wzięli udział w badaniu predyspozycji zawodowych oraz w diagnozowaniu uzdolnień prowadzonym przez doradcę zawodowego BCKUiP przy współpracy doradców z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Filii w Bielsku-Białej.  Uczniowie chętnie skorzystali z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym BCKUiP, szukali odpowiedzi na pytanie: jak przekuć swoje zasoby na przydatne i generujące sukces na rynku pracy?
W działaniach w ramach OTK 2013 wspierali nas również specjaliści Inkubatora Przedsiębiorczości Akademii Techniczno- Humanistycznej               w Bielsku- Białej, prowadząc warsztaty dla naszych uczniów i słuchaczy na temat ,,Jak założyć własną działalność krok po kroku?” oraz ,,Czy nadaję się na przedsiębiorcę?”.  Wśród zaplanowanych przez doradcę zawodowego  BCKUiP zadań znalazły się ponadto: spotkanie uczniów i słuchaczy klas maturalnych z przedstawicielem Biura Karier Akademii Techniczno-Humanistycznej na temat możliwości kształcenia w ramach studiów wyższych,  zajęcia w poszczególnych działach biblioteki  „Biblioteka od kuchni-czyli jak się tu pracuje?” w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej oraz spotkanie w Punkcie Informacyjnym Europe Direct  pt.  „A może we współpracy z Unią?”  na temat: ,,Jak poruszać się po unijnym rynku pracy?”  oraz ,,Jakie są procedury pozyskiwania funduszy na prowadzenie własnej firmy?”.
 Niezwykle ciekawe, zdaniem uczestników, okazały się zajęcia dla dorosłych     z rysunku, rzeźby, rękodzieła artystycznego w Miejskim Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz, pod hasłem „Gdzie jest mój talent?”.
• Łącznie w różnych formach wsparcia w ramach OTK 2013r. wzięło udział około 400 osób.
      W roku 2014 OTK przebiegał pod hasłem: „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”. Doradca zawodowy BCKUiP przygotował program, który opierał się na działaniach skupionych w dwóch obszarach – obszarze wsparcia w wyborze kolejnego etapu kształcenia i zawodu, zgodnie                                            z zapotrzebowaniem i aktualnymi trendami na rynku pracy oraz obszarze pomocy w wejściu  i odnalezieniu swojej roli na europejskim rynku pracy. Do gimnazjalistów została zaadresowana akcja „ Zawodowe drogowskazy do kariery”.  Zaproszenia do udziału zostały skierowane do uczniów wszystkich bielskich gimnazjów. Uczniowie mieli możliwość bezpośredniego spotkania w BCKUiP z przedstawicielami wszystkich szkół zawodowych z terenu Bielska-Białej, zapoznania się z ofertą edukacyjną podczas prezentacji zawodów kształconych w poszczególnych szkołach oraz zwiedzania pracowni zawodowych BCKUiP, m.in. pracownie:  samochodowe, energii odnawialnych, metrologiczne i elektryczne.
• W akcji „Zawodowe drogowskazy do kariery” wzięło udział ok. 400 gimnazjalistów z 11 bielskich gimnazjów.
Dodatkowo również w ramach OTK została przeprowadzona akcja  skierowana do starszej grupy odbiorców-słuchaczy szkół dla dorosłych CKU oraz uczniów odbywających zajęcia praktyczne w CKP pod hasłem:
„Europejski pracodawca w zasięgu mojej ręki”, w ramach której odbyły się spotkania uczniów i słuchaczy BCKUiP z zaproszonym specjalistą                      ds. przedsiębiorczości  z bielskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz przedstawicielem Punktu Informacyjnego  Europe Direct  Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Tematyka spotkań okazała się, zdaniem słuchaczy,  bardzo interesująca, a dotyczyła poruszania się po europejskim rynku pracy,  zasad sporządzania porfolio Europejczyka.
Z kolei uczestnictwo naszych podopiecznych w szkoleniu przeprowadzonym przez zaproszonych gości na temat: „A może własna działalność?” pomogło rozwiać wątpliwości, w jakiej roli chcieliby wystąpić w przyszłości na rynku pracy- pracobiorcy czy pracodawcy, prowadząc własną działalność gospodarczą.
➢ Łącznie z proponowanego w tym roku przez BCKUiP programu OTK skorzystało 563 uczniów i słuchaczy.
      Program OTK 2015r. był z kolei oparty na działaniach mających podnieść świadomość młodzieży, dorosłych i rodziców w zakresie roli i pomocy doradcy zawodowego w budowaniu kariery. W tym celu zostały przeprowadzone cztery akcje:
-,,Bądź doradcą kariery swojego dziecka”- akcja ta skierowana została do rodziców bielskich gimnazjalistów, których rola w podejmowaniu świadomych decyzji zawodowych dzieci jest niewątpliwie bardzo ważna. To właśnie rodzic jest pierwszym doradcą dziecka w sprawach wyboru szkoły i zawodu. Wydarzenie poprzedziła szeroka akcja informacyjna koordynowana przez doradcę BCKUiP, a prowadzona za pośrednictwem pedagogów i wychowawców ze wszystkich gimnazjów z terenu Bielska- Białej. Podczas spotkania z psychologiem- doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej uczestnicy dowiedzieli się, jak pomóc dzieciom w realnym planowaniu kariery edukacyjno- zawodowej;
-,,Szkolny doradca kariery blisko Ciebie”- doradca zawodowy BCKUiP przeprowadził spotkania, podczas których uczestnicy mogli uświadomić sobie, jak ważne jest planowanie swojej kariery i przemyślane podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych oraz dowiedzieć się, jaką pomoc w tym zakresie mogą uzyskać od szkolnego doradcy zawodowego.
-,,Poznaj swojego doradcę kariery”- w ramach tego przedsięwzięcia doradca zawodowy BCKUiP zorganizował Dzień Otwarty Poradnictwa Zawodowego dla mieszkańców Bielska- Białej. Konsultacje otwarte prowadzili doradcy zawodowi ze współpracujących z nami instytucji, świadczących usługi z doradztwa zawodowego: bielskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Ochotniczych Hufców Pracy oraz Bielskiego Stowarzyszenia Doradców Zawodowych i Personalnych „Aktywni”. Osoby, które w tym dniu odwiedziły BCKUiP mogły podczas bezpośredniego indywidualnego kontaktu ze specjalistami, dowiedzieć się, w jaki sposób zaplanować własną karierę, zbadać predyspozycje zawodowe.
-,,Zawodowe drogowskazy do kariery”- akcja ta skierowana była do gimnazjalistów i miała na celu wsparcie młodych ludzi w podejmowaniu wyborów zawodowych i planowaniu kariery poprzez przybliżenie im specyfiki wybranych zawodów. Jak co roku, swoją ofertę edukacyjną przedstawiły wszystkie ponadgimnazjalne szkoły zawodowe z Bielska- Białej. Dodatkową atrakcją dla uczniów były pokazy w pracowniach zawodowych BCKUiP, w których odbywa się kształcenie w takich zawodach jak m.in.: technik technologii odzieży, mechatronik, elektryk.
• W tej edycji wzięło udział ok. 600 uczniów gimnazjów.
      W 2016r. Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego również uczestniczyło w tym przedsięwzięciu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ciągle ewoluującego rynku pracy, aby obudzić w młodzieży świadomość własnych preferencji zawodowych. Tegoroczne hasło przewodnie to: ,,Bądź autorem swojej kariery”. Partnerami w poszczególnych przedsięwzięciach byli: Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Bielsku- Białej oraz ponadgimnazjalne szkoły zawodowe z Bielska- Białej: Bielska Szkoła Przemysłowa, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych,  Zespół Szkół im. J. Tuwima, Zespół Szkół Ogrodniczych,  Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  Zespół Szkół Samochodowych  i Ogólnokształcących Zespół Szkół Technicznych i Handlowych,  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 im. Stanisława Staszica
Gimnazjaliści mieli okazję bliżej poznać ofertę edukacyjną prezentowaną, jak w latach poprzednich, przez ponadgimnazjalne szkoły zawodowe oraz zwiedzić pracownie praktycznej nauki zawodu w Zespole Pracowni Nr 1 CKP BCKUiP.
Uczniowie CKP podczas zajęć warsztatowych z doradcami zawodowymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Filia w Bielsku- Białej, poznawali swoje predyspozycje zawodowe z grą ,,Chłopska szkoła biznesu”.
Ponadto uczestniczyli w pokazach i warsztatach zorganizowanych przez pracowników naukowo- dydaktycznych Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej oraz w zajęciach ,,Skuteczna komunikacja kluczem do sukcesu” prowadzonych przez pedagoga szkolnego BCKUiP.
• Z proponowanego przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego  i Praktycznego programu OTK’2016 skorzystało ok. 650 osób.
     Innym elementem intensyfikacji naszych działań z doradztwa edukacyjno- zawodowego od 2016r. jest organizacja Bielskich Targów Akademickich (BTA), których głównym celem jest wsparcie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w podejmowaniu świadomych i trafnych wyborów kolejnego etapu kształcenia, odpowiadających zarówno predyspozycjom, jak i oczekiwaniom rynku pracy. Na zaproszenie BCKUiP w 2016r. swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 14  uczelni z Bielska-Białej, Katowic, Gliwic, Krakowa, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Oświęcimia. Dodatkowo w ramach BTA doradca zawodowy BCKUiP zorganizował Warsztaty Kariery Międzynarodowej oraz Warsztaty Samopoznania, które poprowadzili zaproszeni specjaliści z Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Książnica Beskidzka i bielskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
• I Bielskie Targi Akademickie odwiedziło ponad 600 uczniów klas maturalnych.
W roku 2017r. zaplanowano organizację II Bielskich Targów Akademickich w dniu 20.04.2017r.

Przyczyna i cel wdrożenia praktyki:

Głównym celem było podjęcie przez BCKUiP skutecznej inicjatywy w zakresie:

– podniesienia świadomości wyboru kierunku kształcenia i drogi zawodowej wśród uczniów gimnazjów i ich rodziców, słuchaczy;

– kształtowania umiejętności poruszania się na rynku pracy;

– budowania wizerunku kształcenia zawodowego jako dającego wymierne korzyści- możliwość wykształcenia dobrych fachowców i rozwijania talentów,

– wdrażania uczniów i słuchaczy w praktykę uczenia się przez całe życie.

Pomysłodawca/inicjator oraz osoba odpowiedzialna za wdrożenie działania:

Dyrektor BCKUiP, doradca zawodowy

Opis fazy przygotowawczej:

Faza przygotowawcza obejmowała następujące etapy:

 1. Zdiagnozowanie potrzeb uczniów bielskich gimnazjów, uczniów i słuchaczy BCKUiP w zakresie: planowania kariery, wejścia na rynek pracy, określenia predyspozycji zawodowych, pomocy doradcy zawodowego poprzez:
 • przeprowadzenie badań ankietowych podczas spotkań doradcy zawodowego BCKUiP ze słuchaczami szkół dla dorosłych i uczniów odbywających zajęcia praktyczne w BCKUiP,
 • przeprowadzenie konsultacji indywidualnych doradcy zawodowego BCKUiP z uczniami i słuchaczami BCKUiP oraz z osobami spoza szkoły,
 • spotkania doradcy zawodowego BCKUiP z uczniami w gimnazjach

w Bielsku- Białej,

 • przeprowadzenie badania losów absolwentów na temat ich drogi edukacyjno- zawodowej po ukończeniu szkoły;
 • Zgromadzenie danych na podstawie przeprowadzonych analiz w zakresie: liczby uczniów oraz słuchaczy kształconych w poszczególnych zawodach oraz statystyk wyboru kierunku przez słuchaczy na kursach kwalifikacyjnych, sukcesów edukacyjnych uczniów w konkursach;
 • Określenie tematyki, zakresu działań i sposobu ich realizacji, niezbędnych do wdrożenia praktyki:
 • dyskusje z nauczycielami, uczniami i słuchaczami;
 • Określenie zasobów oraz ocena bazy dydaktycznej BCKUiP niezbędnych do realizacji projektu:
 • konsultacje z dyrekcją BCKUiP oraz kierownictwem zespołów poszczególnych pracowni zawodowych;
 • Zapoznanie uczestników programu m.in. nauczycieli praktycznej zawodu z zadaniami i działaniami oraz ustalenie indywidualnej odpowiedzialności za efekty pracy;
 • Wybór instytucji wspierających praktykę:
 • konsultacje z kierownictwem oraz nauczycielami zespołów poszczególnych pracowni zawodowych i zaproszenie do udziału w realizacji projektu;
 • nawiązanie wpółpracy z instytucjami- wysłanie pism, rozmowy telefoniczne, korespondecja mailowa;
 • podpisanie umowy patronackiej z Akademią Techniczno- Humanistyczną w Bielsku- Białej (20.01.2012r.) dotyczącą wsparcia naukowego procesu kształcenia uczniów, odbywających zajęcia praktyczne w zawodach budowlanych w BCKUiP, świadczenia pomocy w realizacji procesu dydaktycznego poprzez udostępnianie własnych laboratoriów, promowanie innowacyjnych technik, umożliwienie uczniom technikum spotkania z kadrą naukową, udostępnianie zasobów biblioteki i czytelni akademickiej ATH i współdziałania w zakresie rozwoju kształcenia związanego z budownictwem;
 • nawiązanie współpracy z Avio Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku- Białej- 1 marca 2017r. podpisanie umowy dotyczącej organizacji praktyk zawodowych oraz przekazania BCKUiP maszyny CMM DEA ONE z przeznaczeniem doposażenia BCKUiP w celach dydaktycznych;
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych m.in. na stronę internetową BCKUiP;
 • Wysłanie zaproszeń do szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów- OTK
 • Wysłanie zaproszeń do szkół wyższych i szkół ponadgimnazjalnych- BTA;
 • Ustalenie harmonogramów uczestnictwa młodzieży w poszczególnych przedsięwzięciach (rozmowy telefoniczne, korespondecja mailowa).

Powyższy tok postępowania jest corocznie powtarzany. Na podstawie ewaluacji działań po zakończeniu danego roku szkolnego wprowadzane są nowe pomysły, które dotyczą m.in. tematyki spotkań czy wyboru pracowni zawodowych.

Organizacja procesu:

Po zebraniu informacji zwrotnych od gimnazjów ustalono harmonogram, według którego przeprowadzono zajęcia otwarte w pracowniach zawodowych BCKUiP

 1. zasoby:
 • nauczyciele praktycznej nauki zawodu,
 • nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe,
 • działanie cykliczne (powtarzane corocznie),
 • średnio ok. 60 gimnazjalistów

Po ustaleniu z prelegentami terminów i tematyki spotkań przeprowadzono zaplanowane akcje w formie m.in. warsztatów, wykładów, pokazów w ramach Ogólopolskiego Tygodnia Kariery:

 1. zasoby:
 • przedstawiciele środowiska lokalnego: prelegenci z instytucji współpracujących, przedstawiciele ponadgimnazjalnych szkół zawodowych,
 • baza lokalowa BCKUiP: aula, sale dydaktyczne wyposażone   w sprzęt multimedialny,
 1. działanie cykliczne (powtarzane corocznie),
 2. średnio ok. 440 osób corocznie
 3. Po ustaleniu z prelegentami tematyki oraz harmonogramu spotkań zorganizowanie Bielskich Targów Akademickich:
 1. zasoby:
 • przedstawiciele środowiska lokalnego: prelegenci z instytucji współpracujących, przedstawiciele szkół wyższych,
 • baza lokalowa BCKUiP: aula, sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny,
 1. działanie zapoczątkowane w 2016r., kontynuowane w 2017r. (20.04.2017r.) i planowane na lata następne,
 2. 600 osób w 2016r.
 • Po ustaleniu tematyki zajęć oraz harmonogramu ich realizacji w poszczególnych klasach, przeprowadzenie przez doradcę zawodowego BCKUiP, grupowych zajęć aktywizujących oraz indywidualnych porad dla uczniów i słuchaczy BCKUiP
 1. zasoby:
 • doradca zawodowy BCKUiP,
 • baza lokalowa: sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • prezentacje multimedialne, testy predyspozycji zawodowych, wzory dokumentów aplikacyjnych (m.in. życiorys), materiały informacyjne,
 1. od 2008r. podczas każdego roku szkolnego, zgodnie z harmonogramem, średnio ok. 450 uczniów i słuchaczy (corocznie)

Opis zastosowanych narzędzi i metod, wypracowanych kryteriów:

 • ankieta- doradca zawodowy opracował kwestionariusze ankiet diagnozujących zapotrzebowanie słuchaczy na informacje zawodowe               i pomoc w planowaniu kariery oraz zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i słuchaczy kształceniem w zawodach;
 • wywiad, rozmowa- stosowane podczas spotkań doradcy zawodowego BCKUiP z uczniami, słuchaczami, nauczycielami i wychowawcami   oraz   w trakcie organizacji wdrażanych działań;
 • analiza dokumentów – doradca zawodowy dokonał m.in. analizy danych Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku- Białej w zakresie zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla powiatu bielskiego i województwa śląskiego oraz statystyki liczby uczniów uczestniczących w zajęciach praktycznych w CKP oraz uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych w BCKUiP;
 • test predyspozycji zawodowych – kompleksowe badanie różnorodnych uzdolnień i predyspozycji wraz z rekomendacjami dotyczącymi wyboru konkretnych zawodów- wykorzystane przez doradcę zawodowego BCKUiP podczas zajęć z uczniami i słuchaczami w BCKUiP;
 • wzory dokumentów oraz ćwiczeń- opracowane przez doradcę zawodowego BCKUiP wykorzystane podczas zajęć aktywizujących z uczniami i słuchaczami;
 • prezentacje multimedialne- przygotowane przez prelegentów na warsztaty i szkolenia podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, nauczycieli prowadzących zajęcia otwarte w pracowniach zawodowych warsztaty, pokazy, prelekcje, wystawy

Rezultaty i efektywność:

Nasze działania w zakresie promocji szkolnictwa zawodowego przyczyniają się w pewnym stopniu m. in. do wzrostu naboru uczniów do szkół zawodowych w Bielsku- Białej:

Rok szkolny Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach             praktycznej nauki zawodu w BCKUiP
2012/2013 752
2013/2014 776
2014/2015 773
2015/2016 787
2016/2017 882

Efektem prowadzonej praktyki jest także zwiększająca się liczba słuchaczy na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ), prowadzonych w BCKUiP od 2013r., którą obrazuje poniższe zestawienie:

Rok szkolny Liczba słuchaczy na KKZ w BCKUiP
2013/2014 95
2014/2015 212
2015/2016 226
2016/2017 379

Wzrost zainteresowania kształceniem zawodowym przejawia się również w osiąganiu wysokich wyników w konkursach przez uczniów odbywających zajęcia praktyczne w BCKUiP:

 • I miejsce drużynowe dla uczniów BCKUiP w V (2011r.), VI (2012r.)  i VII (2014r.) w Otwartym Gliwickim Konkursie  „Najsprawniejszy                  w zawodzie”
 • I miejsce drużynowe w Ogólnopolskich Zawodach Knauf Junior Trophy 2011r. ( z zakresu budownictwa) i udział w konkursie międzynarodowym KNAUF Junior 2011r. w Szwajcarii,
 • w 2016r. druzyna uczniów z BCKUiP zdobyła I miejsce w konkursie w kategorii model – wykonany i zaprezentowany model ,,Ogniwo wodorowe”podczas XIII Międzynarodowej Konferencji Uczniowskiej „Energia odnawialna w teorii i praktycew Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie,
 • w (05.04.2017r.) również drużyna uczniów z BCKUiP zdobyła I miejsce w konkursie w kategorii model. Wykonali i zaprezentowali model ,,Rum pump” podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Uczniowskiej ,,Energia odnawialna w teorii i praktyce” w gimnazjum im. Józefa Bożka w Czeskim Cieszynie.

Organizowanie przez BCKUiP różnorodnych akcji o tak szerokim zakresie, niewątpliwie sprzyja integracji środowiska lokalnego- poprzez możliwość spotkania i współpracy przedstawicieli Miejskiego Zarządu Oświaty, dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych z pedagogami, doradcami zawodowymi i wychowawcami pracującymi z młodzieżą gimnazjalną.

Uczniom, rodzicom i nauczycielom ułatwiamy dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej, przybliżamy specyfikę wybranych zawodów oraz ich atrakcyjność na rynku pracy.

Podczas realizacji działań obecne są również lokalne media, co sprzyja promocji Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego             w regionie.

Potwierdzeniem zasadności podejmowanych przez nas działań jest uzyskanie przez BCKUiP tytułu Laureata Konkursu Raportów OTK 2013, Laureata Konkursu 2015 oraz zajęcie pierwszego miejsca w ,,Konkursie na najlepiej zorganizowane działania w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w 2016r.” (http://www.sdsiz.com.pl/downloads/pdf/Wyniki_OTK.pdf)

Pod adresem http://www.bckuipbielsko.pl/ znajdują się pliki obrazujące zrealizowane i realizowane zadania.

Wnioski z realizacji:

Wskazany jest dalszy rozwój działań BCKUiP ukierunkowany na przygotowywanie potrzebnych i dobrze przygotowanych kadr na rynek pracy, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. W związku z tym, w przyszłości należy w dalszym ciągu kontynuować współpracę ze wspierającymi nas już szkołami i instytucjami oraz starać się nawiązać nowe kontakty, poszerzające obszary dobrej praktyki.

W przyszłości będziemy czynić starania utworzenia ,,ośrodka politechnicznego” w celu prowadzenia zajęć dla uczniów szkół podstawowych z zakresu techniki.

Współpraca z innymi podmiotami:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku- Białej:
 • dostarczanie materiałów informacyjnych dotyczących staży, rejestracji bezrobotnych, działań PUP, zasad dofinansowania własnej działalności gospodarczej
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Bielsku- Białej:
 • współpraca z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP przy corocznej organizacji OTK- prowadzenie przez doradców zawodowych WUP warsztatów dla uczniów i słuchaczy BCKUiP, wypożyczanie pozycji książkowych i materiałów filmowych
 • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Książnica Beskidzka         w Bielsku- Białej:
 • korzystanie z otrzymanych materiałów informacyjnych,
 • współpraca w zakresie prowadzenia warsztatów dla uczniów i słuchaczy w ramach OTK
 • Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku- Białej:
 • organizowanie dla uczniów BCKUiP pokazów laboratoryjnych oraz spotkań seminaryjnych z kadrą naukową,
 • udział uczelni w Bielskich Targach Akademickich w BCKUiP
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach:
 • współpraca z Akademickim Centrum Kariery Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach- pozyskiwanie materiałów informacyjnych i pokonferencyjnych,
 • udział uczelni w Bielskich Targach Akademickich w BCKUiP
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej, Wyższa Szkoła Finansów         i Prawa w Bielsku-Białej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania       w Bielsku-Białej, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W.Korfantego w Katowicach, Politechnika Śląska           w Gliwicach:
 • udział ww. uczelni w I Bielskich Targach Akademickich w BCKUiP w 2016r. oraz w II edycji Bielskich Targów Akademickich, zaplanowanych na 20.04.2017r.
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Bielsku- Białej:
 • korzystanie z możliwości prowadzenia zajęć przez psychologa dla zainteresowanych uczniów i słuchaczy BCKUiP,
 • pozyskiwanie materiałów informacyjnych
 • Gimnazja z Bielska- Białej i powiatu bielskiego:

–      organizowanie zajęć otwartych dla uczniów gimnazjów  w pracowniach zawodowych BCKUiP promujących kształcenie zawodowe podczas OTK9)     Szkoły zawodowe ponadgimnazjalne z Bielska- Białej: Bielska Szkoła Przemysłowa, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół SzkółEkonomicznych, Zespół Szkół im. J. Tuwima, Zespół Szkół Ogrodniczych,Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych                         i Mechanicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących Zespół Szkół Technicznych i Handlowych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4  im. Stanisława Staszica – aktywny udział młodzieży ww. szkół podczas prezentacji oferty edukacyjnej szkół w OTK w BCKUiP;10)  Szkoły ponadgimnazjalne z Bielska- Białej:-      udział młodzieży w I Bielskich Targach Akademickich w BCKUiP               w 2016r. oraz w II edycji Bielskich Targów Akademickich (20.04.2017r.);

 • Avio Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku- Białej- organizacja praktyk zawodowych dla uczniów BCKUiP oraz doposażenie pracowni BCKUiP;

11)  KNAUF Sp. z o.o. w Warszawie- szkolenia, konkursy, kursy dla nauczycieli BCKUiP, doposażenie pracowni zawodowych BCKUiP;12)  Na przestrzeni ostatnich 5 lat BCKUiP było i jest organizatorem praktyk zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Samochodowych                                   i Ogólnokształcących w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik spedytor i dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w zawodzie: technik logistyk oraz dla słuchaczy BCKUiP w zawodach: florysta, technik usług kosmetycznych i uczestników kursów KKZ w kwalifikacji M.42- Organizacja  i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Ogółem praktyki organizujemy u 120 pracodawców, np. w roku szkolnym 2015/2016 – w 44 zakładach, a w 2016/ 2017- w ok. 50 zakładach (są przypadki- coraz częstsze, że uczniom i słuchaczom odbywającycm praktyki zawodowe proponuje się późniejsze zatrudnienie).

Innowacyjność:

Innowacyjność działań w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku- Białej polega na aktywnym wprowadzeniu ucznia w świat różnych zawodów, poprzez bezpośredni kontakt z zawodem w trakcie zajęć w specjalistycznych pracowniach zawodowych BCKUiP, co sprzyja poznawaniu siebie – własnych predyspozycji zawodowych oraz zasad rządzących rynkiem edukacji i pracy.

Od wielu lat doradztwo i poradnictwo edukacyjno- zawodowe w BCKUiP zajmowało i zajmuje w działalności edukacyjnej bardzo ważne miejsce. Potwierdzeniem naszych słusznych działań jest nowa podstawa programowa, która zakłada uwzględnienie doradztwa zawodowego na każdym etapie edukacji .