Q – mam swój zawód

Rodzaj szkoły: Zespół Szkół

Kraj: Polska, Bydgoszcz

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy

Obszar zapewniania jakości: Rozwój szkoły

Kontakt: sogrodniczych@wp.pl

Opis: 

Zgłoszona praktyka polega przede wszystkim na poprawie jakości kształcenia praktycznego wszystkich prowadzonych przez szkołę zawodów.

 1. Kształtowanie wśród uczniów świadomego wyboru zawodu i jego specyfiki.
 2. Zrozumienie potrzeb uczniów oraz przystosowanie ich do zmieniających się potrzeb na rynku pracy.
 3. Poprawa efektywności zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 4. Nabycie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji.
 5. Odbudowa rangi zawodów: ogrodnik, technik ogrodnik (duże zapotrzebowanie pracodawców na absolwentów lecz małe zainteresowanie uczniów tym kierunkiem).

Przyczyna i cel wdrożenia praktyki:

Celem wdrożenia praktyki jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, lepszej organizacji praktycznej nauki zawodu poprzez innowacyjną współpracę z pracodawcami, współpracę międzyszkolną i międzynarodową. Zmotywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, nabycie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji, co pozwoli na:

– lepszą organizację oraz podniesienie jakości zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,

– bezpośrednią komunikację z pracodawcami pozwalającą ocenić ich oczekiwania,

– dostosowanie elementów podstawy programowej do potrzeb pracodawcy i lokalnego rynku,

– zwiększenie elastyczności zawodowej absolwentów,

– podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej praktycznej nauki zawodu,

– odbudowę rangi zawodów: technik ogrodnik, ogrodnik

Pomysłodawca/inicjator oraz osoba odpowiedzialna za wdrożenie działania:

Pomysłodawca: Elżbieta Kuprowska –kierownik praktycznej nauki zawodu, Zespół Przedmiotów Zawodowych

Opis fazy przygotowawczej:

Zabiegi potrzebne do rozpoczęcia wdrażania praktyki:

 1. Dokładna analiza podstawy programowej zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych dla wszystkich prowadzonych przez szkołę kierunków (technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik rolnik, technik agrobiznesu, technik hodowca koni).
 2. Zapoznanie się z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz orzeczeniami o niepełnosprawności uczniów posiadających dostosowania warunków edukacyjnych wskazanych w ww. opiniach i orzeczeniach w celu doboru odpowiednich metod nauczania i miejsc praktyk.
 3. Sporządzenie wstępnej listy pracodawców, gospodarstw rolnych i instytucji w celu pozyskania potencjalnych miejsc zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla wszystkich zawodów.
 4. Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz porównanie ich z wynikami krajowymi.
 5. Analiza rynku pracy.

Czas poświęcony na realizację fazy przygotowawczej: sierpień-wrzesień każdego roku szkolnego.

Organizacja procesu:

Działania cykliczne obejmujące uczniów całej szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem zawodu technik ogrodnik).

Zaangażowane zasoby:

 1. a) ludzkie: nauczyciele zajęć praktycznych oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych, wychowawcy klas, pedagog szkolny, przedstawiciele pracodawców, instytucji, właściciele gospodarstw rolnych,
 2. b) zasoby materialne: środki finansowe niezbędne do wzbogacenia szkolnej bazy dydaktycznej zajęć praktycznych, na transport młodzieży do gospodarstw rolnych, na targi branżowe itp.

Wdrażanie praktyki (przebieg).

Faza przygotowawcza (opisana powyżej).

DOTYCZY: ODBUDOWA RANGI ZAWODÓW: OGRODNIK, TECHNIK OGRODNIK

Objęcie patronatem zawodu ogrodnik przez przedsiębiorstwo Vitroflora Grupa Producentów Sp. z o.o.

 1. Wybranie z listy pracodawców firmy, która mogłaby objąć patronatem uczniów technikum ogrodniczego.
 2. Spotkanie z Prezesem oraz kierownikiem produkcji przedsiębiorstwa Vitroflora Grupy Producentów Sp. z o.o. w Trzęsaczu w celu objęcia opieką patronacką uczniów klasy III technikum ogrodniczego oraz omówienia szczegółów współpracy.
 3. Zawarcie umowy między szkołą a Vitoflorą na odbywanie przez uczniów klasy III technikum ogrodniczego wraz z opiekunem praktyki zawodowej jeden raz w tygodniu przez cały rok szkolny ( praktyka ta jest uwzględniona w ramowym planie nauczania).
 4. Uwzględnienie oczekiwań patrona w podstawie programowej praktyki zawodowej.
 5. Poznanie i stosowanie przez uczniów w czasie praktyk najnowszych technologii produkcji rozsad roślin ozdobnych, ich pielęgnacji poprzez sprzedaż w kraju i poza granicą, co daje lepsze przygotowanie uczniów do oczekiwań rynku pracy.
 6. Organizacja przez Patrona w siedzibie firmy szkolenia dla nauczycieli w celu zapoznania ich z nowoczesnymi technologiami, nowymi odmianami roślin oraz z nowoczesnym stylem zarządzania przedsiębiorstwem.
 7. W szkoleniu tym wykorzystano infrastrukturę firmy i wiedzę jej pracowników. Współpraca ta jest korzystna dla nauczycieli, dla firmy i dla ucznia. Nauczyciel nabyte w ten sposób kompetencje wykorzystuje w pracy z uczniami.
 8. Pracodawca także ponosi korzyści z tego typu współpracy ze szkołą –pozyskuje dobrze przygotowanych pracowników –absolwentów szkoły, znających technologie i materiały stosowane w przedsiębiorstwie, co powoduje, że pracodawca nie ponosi kosztów szkolenia.
 9. Najzdolniejsi i najbardziej pracowici absolwenci mają zagwarantowaną pracę w firmie patronującej.

Zorganizowanie konferencji „Ogrodnik zawodem przyszłości” .

Zaprezentowanie, społeczności naszej szkoły, najbardziej znanych producentów ogrodniczych działających w naszym regionie.

Zaproszeni goście przedstawili specyfikę działania swoich firm, ich nowatorstwo, nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań, nowe technologie oraz możliwości pracy dla naszych uczniów.

W konferencji udział wzięli:

Grupa Producentów „ Vitroflora” Sp. z o.o., Grupa Producentów Owoców „ Galster” Sp. z o. o. ,Grupa Producentów „ Dakus” Sp. z o. o.

Na konferencję zaproszono również Mistrzynię Florystyki Panią Renatę Wieczorek. Honorowym gościem był Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa – Oddział w Bydgoszczy .

Konferencja była zorganizowana przez szkolnego doradcę zawodowego przy współudziale doradcy metodycznego.

Cele:

– Przybliżenie uczniom możliwości zatrudnienia w nowoczesnych zakładach ogrodniczych po ukończeniu szkoły.

– Nawiązanie współpracy producentów, nauczycieli i uczniów w celu wypracowaniu najlepszych sposobów przygotowania uczniów do pracy.

– Podniesienie prestiżu zawodu ogrodnika w środowisku

– Zmotywowanie uczniów do nauki i świadomego wyboru drogi zawodowej,

– Otwarcie szkoły na potrzeby środowiska i rozpoznanie rynku pracy dla ogrodników kształconych w naszej szkole.

DOTYCZY: NABYCIE PRZEZ UCZNIÓW NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

 1. Stworzenie spośród nauczycieli zespołu do spraw organizacji kursów i szkoleń. (wybrano 3 nauczycieli).
 2. Nawiązanie współpracy z firmami organizującymi kursy i szkolenia dla uczniów.
 3. Nabór uczniów na szkolenia (mogą w nich brać udział uczniowie wszystkich zawodów)

. W tym roku szkolnym zorganizowano:

– kurs chemizacyjny,

– kurs florystyczny,

– kurs inseminacji bydła i trzody chlewnej,

– kurs na kombajn zbożowy,

– kurs z obsługi kas fiskalnych

– szkolenie BHP w rolnictwie

– szkolenie „Pielęgnacja psów”

– szkolenie „Bezpieczeństwo i odpowiedzialność stosowania środków ochrony roślin”

– szkolenie zakresu kalibracji opryskiwacza

W trakcie naboru:

– kurs obsługi pił łańcuchowych,

– kurs na wózki podnośnikowe,

– kurs obsługi opryskiwaczy,

– kurs na kosy spalinowe

– kurs „Rozpoznawanie i redukcja stresu u psów”

DOTYCZY: KONKURSY, OLIMPIADY, SEMINARIA, WYSTAWY I TARGI BRANŻOWE

 1. Organizacja każdego roku Ogólnopolskiego Konkursu „Integrowana Uprawa i Ochrona Roślin”. W tym roku odbędzie się V Edycja tego konkursu. Mogą w nim brać udział uczniowie szkół zawodowych z całej Polski. Uczniowie pogłębiają swoje wiadomości i umiejętności z produkcji rolniczej. W jury zasiadają zaproszeni goście z Instytutu Badawczego w Poznaniu oraz z UTP w Bydgoszczy. Nauczyciele organizatorzy pozyskują sponsorów na cenne nagrody dla najlepszych uczestników.
 2. Każdego roku szkolnego uczniowie biorą udział w następujących konkursach i olimpiadach tematycznych:

– Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (6 bloków tematycznych)

– Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Architekturze Krajobrazu w Gdańsku

– Indeks Dla Rolnika

– BHP w rolnictwie

– Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

– Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

– Olimpiada Przedsiębiorczości

– Konkurs ekologiczny EKOPLANETA

 1. W tym roku po raz pierwszy nauczyciele naszej szkoły zorganizowali i przeprowadzili debatę pn. „Perspektywy uprawy buraka cukrowego w Polsce”. W debacie brały udział 3 drużyny z trzech szkół (ZSCKR w Bydgoszczy, ZSCKR w Kowalu, ZSCKR w Starym Brześciu). Poszczególne drużyny mogły wymienić swoje poglądy na ten temat pod egidą przedstawicieli Instytutu Badawczego w Poznaniu, firmy Singenta oraz nauczycieli opiekunów. W przyszłym roku zaplanowano debatę nt. rzepaku.
 2. W tym roku szkolnym, również po raz pierwszy odbyły się Dni Zawodu (Architekta krajobrazu, Ogrodnika, Weterynarza). Uczniowie poszczególnych klas przygotowują się do tego dnia pod pieczą nauczycieli (każda z klas przygotowuje prezentację i plakat, przeprowadzany jest konkurs tematyczny). Na te dni zapraszani są przedstawiciele firm z danej branży.
 3. Cyklicznie (każdego roku) odbywają się warsztaty pn. „Expert kiszonkarski”, które prowadzi przedstawiciel firmy Lama Grine, który prowadzi zajęcia praktyczne dotyczące oceny jakości kiszonek metodą tradycyjną oraz przy użyciu nowoczesnego sprzętu.
 4. Udział uczniów w warsztatach „Finanse dla młodych” organizowanych  przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy.
 5. Udział młodzieży w warsztatach nt. gospodarki drzewostanem zorganizowanym przez Urząd Miasta Bydgoszczy.
 6. Warsztaty dla uczniów „Dobry zawód w dobrej szkole”.
 7. Uczniowie biorą udział w seminariach organizowanych przez ODR Minikowo, ODR Przysiek, na których pogłębiają swoją wiedzę.
 8. Udział uczniów technikum kształcącego w zawodach technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu w targach GARDENIA w Poznaniu.
 9. Udział uczniów technikum kształcącego w zawodach technik rolnik, technik agrobiznesu, technik weterynarii, technik hodowca koni w targach FERMA w Łodzi.
 10. W czerwcu uczniowie technikum kształcącym w zawodzie technik rolnik i technik agrobiznesu wezmą udział w „Dniach Pola” w Grubnie.

DOTYCZY: PROJEKT POWER VET (staże zagraniczne)

ZSCKR w Bydgoszczy rozpoczął realizację projektu staży w ramach programu POWERVET

W projekcie „Usługi jako alternatywne źródło dochodu dla absolwentów szkół rolniczych” uczestniczą 4 grupy  uczniów (1×17, 3×16), czyli 65 osób, głównie z 2 i 3 klas uczących się w systemie dziennym w technikum kształcącym w zawodach: technik ogrodnik, technik agrobiznesu, technik rolnik, technik architektury  i technik weterynarii-wchodzącym w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy.

Miejscem realizacji stażu są ośrodki: DEULA Nienburg (2 grupy), DEULA Hildesheim i ILLUT Berlin-Bonn.  Planowany termin rozpoczęcia działań związanych ze stażem to 31.12.2015r. Planowane zakończenie działań to 30.12.2017r. Pierwsza grupa stażystów odbyła staż w okresie letnim 2016r, druga w okresie jesiennym 2016r., trzecia   w okresie wiosennym 2017r, a czwarta w okresie jesiennym 2017r. Dzięki odbyciu stażu w dwu różnych modułach tematycznych stażyści mogli wymienić się zdobytymi doświadczeniami, bo specyfika każdego ze staży jest inna. Jeden moduł (2 grupy) zajęły się głównie urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni, a drugi moduł (2 grupy) wykonywaniem podstawowych zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacją zwierząt.

Podstawowym celem projektu jest nabycie przez uczestników stażu umiejętności  świadczenia  usług z zakresu urządzania, aranżacji i pielęgnacji  terenów zieleni, oraz  wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych   i weterynaryjnych na zwierzętach domowych/towarzyszących i gospodarskich, które mogą stanowić alternatywne źródło dochodu dla absolwentów ZSCKR w Bydgoszczy.

Cele główne projektu to: 

– przygotowanie uczniów – w przyszłości absolwentów szkoły do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

– poznanie zasad zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw wykonujących usługi z zakresu  urządzania i pielęgnacji terenów zieleni oraz opieki nad zwierzętami;

– poznanie zasad BHP podczas obsługi i eksploatacji maszyn rolniczych, ogrodniczych oraz stosowanych w pracy ze zwierzętami, z uwzględnieniem norm i standardów unijnych;

– poznanie obsługi i eksploatacji nowoczesnych maszyn i urządzeń stosowanych do zakładania i pielęgnacji terenów zieleni i w opiece nad  zwierzętami;

– poznanie sposobów aranżacji i kształtowania terenów zieleni;

– poznanie nowych sposobów, technologii i środków do urządzania terenów zieleni i pielęgnacji roślin;

– poznanie nowych sposobów, technologii i środków używanych przy pielęgnacji zwierząt;

– wykonywanie różnych form małej architektury ogrodowej;

– wykonywanie czynności pielęgnacyjnych na terenach zieleni;

– wykonywanie doju i inseminacji zwierząt;

– wykonywanie czynności pielęgnacyjnych na zwierzętach domowych  i gospodarskich;

– wykonywanie podstawowych zabiegów weterynaryjnych;

– określanie warunków dobrostanu dla zwierząt;

– rozpoznawanie i dobór pasz w żywieniu różnych gatunków zwierząt;

– udoskonalenie komunikacji w języku niemieckim;

– rozwijanie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem zawodowym;

– poznanie kultury Niemiec;

– niwelowanie stereotypów powstających w obydwóch kulturach;

– poszerzenie wiedzy o kulturze i  tradycjach niemieckiego obszaru językowego;

– rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;

Najlepszym rezultatem odbytego stażu jest opanowanie szeregu umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy wykonywanej w zakresie usług lub podejmowaniu własnej działalności gospodarczej, nie tylko w Polsce ale również  w krajach EU. Dzięki odbyciu stażu zmniejszy się poziom bezrobocia  wśród młodzieży kończącej edukację  (w województwie kujawsko-pomorskim za ubiegły rok wynosi 16-20%). Uczestnictwo w projekcie przyczyni się również do rozwoju osobistego uczniów, zmotywuje ich do dalszej nauki oraz wpłynie na rozwój asertywności oraz komunikatywności, zwiększając również w ten sposób ich aktywność i konkurencyjność na rynku pracy. Oprócz wymiernych korzyści płynących z uczestnictwa w projekcie uczniowie poznają kulturę i zwyczaje innych narodowości. Wyjazd wpływa  na integrację grupy, wzmacnia jej wrażliwość i tolerancję religijno – kulturową.  Dla większości uczniów  jest to jedyna możliwość wyjazdu za granicę.

Umiejętności zdobyte podczas stażu są potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez organizację przyjmującą, a także dokumentem EUROPASS MOBILITY i zaświadczeniami ze szkoły.

DOTYCZY: DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz zajęć praktycznych aktywnie uczestniczą w różnych formach doskonalenia. Są to przede wszystkim szkolenia organizowane przez KCER w Brwinowie oraz studia podyplomowe. W bieżącym roku szkolnym były to:

 1. Wyzwania w produkcji mleka i hodowli bydła mlecznego w świetle kryzysu na wynik mleka –konferencja.
 2. Zootechnika –studia podyplomowe.
 3. Bydło, trzoda chlewna, drób –konferencja.
 4. Nowości w produkcji ogrodniczej i florystyki –seminarium.

5.Florystyka –studia podyplomowe.

 1. Podsumowanie wyników oceny zawartości użytkowej bydła mlecznego za 2015 r. – konferencja.
 2. Szkolenie na egzaminatora w kwalifikacji R.9 i R.10.
 3. Z myślą o krowach. Jak skutecznie i zdrowo produkować mleko –konferencja.
 4. Metody aktywizujące na lekcjach języka obcego zawodowego -warsztaty.

10.Pielęgnacja psów –szkolenie.

 1. Nowe technologie w produkcji drobiu – szkolenie.
 2. Dobrostan koni –spróbujmy je zrozumieć – szkolenie.
 3. Przetwórstwo mleka i mięsa w gospodarstwie rolnym – warsztaty.
 4. Pielęgnacja i przygotowanie zwierząt do aukcji, pokazów i wystaw – warsztaty.
 5. Chłopska szkoła biznesu –szkolenie.
 6. Agrotronika i rolnictwo precyzyjne –eksploatacja agregatów systemów sterowania –warsztaty.
 7. Technologie chowu bydła mlecznego. Przebieg procesu przetwórstwa mleka – seminarium.
 8. Ocenianie kształtujące –warsztaty.
 9. Terapia behawiorystyczna –kurs.
 10. Jak motywować ucznia do nauki –szkolenie.
 11. Warsztaty przygotowujące do pełnienia obowiązku kierownika wycieczek szkolnych –szkolenie.
 12. Wykorzystanie wyników egzaminów zawodowych do podnoszenia jakości pracy szkoły –warsztaty.
 13. Projektowanie miejskiego ogrodu naturalistycznego -warsztaty.
 14. Skuteczne pozyskiwanie środków unijnych warunkiem rozwoju edukacji zawodowej -warsztaty.
 15. Metody i narzędzia nauczania na odległość z wykorzystaniem platformy Moodle – szkolenie.

DOTYCZY: DORADCA ZAWODOWY

W szkole powołano stanowisko doradcy zawodowego, którego zadaniem jest przede wszystkim wspieranie uczniów w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego, czyli:

– systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje zawodowe oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej

– prowadzenie zajęć związanych z wyborem dalszej kariery zawodowej

Doradca zawodowy jest sojusznikiem pracodawcy w szkole. Pomaga uczniom poznać możliwości na rynku pracy, poznaje ich predyspozycje, wskazuje sposoby poszukiwania miejsc pracy lub dalszej innej drogi edukacji dopasowanej do ich zainteresowań.

DOTYCZY: PRÓBNE EGZAMINY ZAWODOWE

 1. Opracowanie harmonogramu próbnych egzaminów zawodowych dla wszystkich kwalifikacji (część pisemna i część praktyczna).
 2. Stworzenie banku testów i zadań praktycznych dla wszystkich kwalifikacji i udostepnienie ich nauczycielom.
 3. Przeprowadzenie egzaminów próbnych zgodnie z terminami zawartymi w harmonogramie.
 4. Dokonanie analizy jakościowej oraz ilościowej przeprowadzonych egzaminów próbnych.
 5. Przedstawienie uczniom wyników, wyjaśnienie i uzupełnienie brakujących wiadomości i umiejętności   po każdym przeprowadzonym egzaminie próbnym. Wskazanie błędów w projektach.
 6. Konsultacja przygotowanych egzaminów próbnych i ich wyników z doradcą metodycznym, który jest zatrudniony w naszej szkole i pełni tą funkcje dla wszystkich szkół, których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 7. Zorganizowano dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów osiągających najgorsze wyniki w testach i projektach.

8.Wykorzystano wyniki próbnych egzaminów do wskazania kierunku dalszej pracy zespołu.

Opis zastosowanych narzędzi i metod, wypracowanych kryteriów:

Metody realizacji praktyk: warsztaty, debata, konkursy, olimpiady, wycieczki dydaktyczne, seminaria, szkolenia, konferencje, metoda projektów.

Narzędzia:

 1. Plan pracy Zespołu Przedmiotów Zawodowych
 2. Harmonogram praktyk zawodowych.
 3. Powołanie Zespołu ds. organizacji kursów i szkoleń.
 4. Powołanie Zespołu ds. promocji szkoły i rekrutacji.
 5. Powołanie koordynatora ds. współpracy z instytucjami zewnętrznymi.
 6. Powołanie koordynatora ds. projektów POWER.
 7. Wykaz potencjalnych pracodawców dla każdego zawodu.
 8. Harmonogram wyjazdów do gospodarstw rolnych (bydło, trzoda, owce, drób, stadniny) oraz na targi, do szkółek roślin itp.
 9. Harmonogram szkoleń KCER w Brwinowie.
 10. Harmonogram próbnych egzaminów zawodowych dla każdej kwalifikacji.
 11. Program naprawczy – plan działań   zaproponowanych w celu poprawy wyników egzaminu zawodowego w zawodzie technik ogrodnik w roku szkolny 2016/2017.

Rezultaty i efektywność:

Wypracowane rezultaty:

 1. Zmotywowano uczniów technikum ogrodniczego do 100% frekwencji na cotygodniowych praktykach zawodowych w nowoczesnym przedsiębiorstwie Vitroflora. Po bezpośrednich kontaktach z pracodawcami uczniowie stali się bardziej świadomi wyboru zawodu, jego specyfiki. Zrozumieli jak ważna jest ranga tego zawodu . Przybliżono uczniom możliwości zatrudnienia w nowoczesnych zakładach ogrodniczych po ukończeniu szkoły.
 2. Uczniowie zapoznali się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w produkcji zwierzęcej i roślinnej w trakcie wyjazdów do wzorcowych gospodarstw rolnych.
 3. Uczniowie zdobyli dodatkowe umiejętności i kwalifikacje kończąc organizowane przez szkołę kursy i szkolenia, co zwiększa w znaczący sposób możliwość ich późniejszego zatrudnienia.
 4. Uczniowie w trakcie odbytego stażu opanowali szereg umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy wykonywanej w zakresie usług lub podejmowaniu własnej działalności gospodarczej, nie tylko w Polsce ale również  w krajach EU. Uczestnictwo w projekcie przyczyniło się również do rozwoju osobistego uczniów, zmotywowało ich do dalszej nauki oraz wpłynęło na rozwój asertywności oraz komunikatywności, zwiększając również w ten sposób ich aktywność i konkurencyjność na rynku pracy. Oprócz wymiernych korzyści płynących z uczestnictwa w projekcie uczniowie poznali kulturę i zwyczaje innych narodowości. Wyjazd wpłynął  na integrację grupy, wzmocnił jej wrażliwość i tolerancję religijno – kulturową.  Dla większości uczniów  była to jedyna możliwość wyjazdu za granicę.
 5. Poprzez zakup nowego sprzętu do bazy dydaktycznej zajęć praktycznych zajęcia stały się bardziej atrakcyjne.
 6. Doskonalenia nauczycieli wpłynęły na uatrakcyjnienie zajęć, wdrożenie aktywizujących metod nauczania i aktualizację swojej wiedzy.

Powyższe wypracowane rezultaty z wdrożonej praktyki niewątpliwie podnoszą jakość kształcenia. Możliwość wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą między placówkami, pracodawcami, instytucjami stanowią dodatkową motywację do poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań, motywuje uczniów i nauczycieli do twórczej i efektywniejszej pracy wychowawczej i edukacyjnej. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w nowoczesne urządzenia i sprzęt wpływa na zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć i pełną realizację podstawy programowej. Wyjazdy w ramach projektu POWER wpływają na wzrost prestiżu szkoły i większego zainteresowania szkołą przez gimnazjalistów. Wdrożenie praktyki przynosi efekty długofalowe, gdyż wpływa na poprawę przygotowania uczniów (absolwentów) do wykonywania wybranego zawodu, a ukończone kursy dają dodatkowe kwalifikacje.

 1. W wyniku zaplanowanych i przeprowadzonych działań dotyczących próbnych egzaminów zawodowych uzyskaliśmy poprawę zdawalności w kilku kwalifikacjach. Dla kwalifikacji R.18 (druga kwalifikacja dla technika ogrodnika) opracowano program naprawczy, który już w tym roku dał wymierny rezultat.
 2. Zorganizowanie Dni Zawodu (dla architekta krajobrazu, ogrodnika i weterynarza) spowodowało:

– popularyzację kierunków kształcenia

– zwiększyło motywację uczniów do nauki, aktywność w klasie i na terenie szkoły

– sprawdziło umiejętności zawodowe

– zintegrowało zespoły klasowe, rozwinęło umiejętności zdrowej rywalizacji

– uczniowie mieli bezpośredni kontakt z przedstawicielami zakładów, w których będą odbywać praktyki zawodowe (pomogło im to zaplanować drogę zawodową, szczególnie starszym klasom).

 1. Konferencja „Ogrodnik zawodem przyszłości:

– Przybliżyła uczniom możliwości zatrudnienia w nowoczesnych zakładach ogrodniczych po ukończeniu szkoły.

– Spowodowała nawiązanie współpracy producentów, nauczycieli i uczniów w celu wypracowaniu najlepszych sposobów przygotowania uczniów do pracy.

– Podniosła prestiż zawodu ogrodnika w środowisku

– Zmotywowała uczniów do nauki i świadomego wyboru drogi zawodowej,

– Otworzyła szkołę na potrzeby środowiska i rozpoznanie rynku pracy dla ogrodników kształconych w naszej szkole.

Stwierdziliśmy, ze im częściej uczeń styka się rzeczywistymi warunkami pracy, poznaje kulturę organizacyjną zakładów pracy, obowiązujące w nim procedury, wymagane kompetencje, tym wiece wie o swoim przyszłym zawodzie, tym lepiej ocenia swoje możliwości na odniesienie w nim sukcesie.

Staramy się być współczesną szkołą realizującą kształcenie zawodowe o wysokiej jakości, które między innymi:

– kształtuje odpowiednie kompetencje zawodowe opisane w postawie programowej,

– dostosowuje kierunki i efekty kształcenia do wymogów rynku pracy,

– daje różne możliwości kształcenia (dodatkowe uprawnienia i certyfikaty) także osobom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

– stara się dobrze przygotować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,

– ułatwia wejście ucznia na rynek pracy i uczestniczenie w nim w trakcie kształcenia praktycznego,

– promuje umiejętności zawodowe swoich uczniów oraz analizuje oferty pracy dla absolwentów (rola doradcy zawodowego),

– wyciąga wnioski z analiz losów absolwentów, egzaminów zawodowych, zrealizowanych praktyk zawodowych itd.

Zdajemy sobie sprawę, że zadaniem nowoczesnej szkoły zawodowej powinno być przygotowanie absolwenta do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Czynimy więc wszystko, żeby kształcenie zawodowe młodzieży naszej szkoły posiadało znak Q

Wnioski z realizacji:

 1. Objęcie patronatem (utworzenie klasy patronackiej) dla zawodu technik architektury krajobrazu –nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu, które posiada renomę na rynku lokalnym.
 2. Kontynuacja dotychczasowych dobrych praktyk.

Współpraca z innymi podmiotami:

 1. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie –organizacja i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli.
 2. ODR Minikowo, ODR Przysiek – szkolenia, seminaria dla nauczycieli i uczniów.
 3. UTP w Bydgoszczy –Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt – prowadzenie zajęć praktycznych, warsztatów, wycieczki dydaktyczne.
 4. Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu – wycieczki dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli.
 5. Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy – pomoc w realizacji praktyk zawodowych z inseminacji, prowadzenie kursów dla uczniów, przekazanie fachowych czasopism, pomocy dydaktycznych.
 6. KRUS Bydgoszcz- szkolenia dla uczniów.
 7. ITP w Bydgoszczy –wykłady dla uczniów.
 8. Agencja Rynku Rolnego Bydgoszcz- wykłady dla uczniów, wycieczki dydaktyczne do agencji.
 9. Powiatowe Inspektoraty Weterynaryjne w Tucholi, Świeciu i Inowrocławiu –pomoc w realizacji praktyk zawodowych dla klas 4 technikum weterynarii w rzeźniach (badanie przed i po ubojowe mięsa).
 10. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – wykłady dla uczniów.
 11. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy – prelekcje, warsztaty.
 12. Polska Federacja Hodowców Bydła – seminaria dla nauczycieli.
 13. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszcz – pozyskanie materiału roślinnego do celów dydaktycznych, przeprowadzenie ćwiczeń terenowych
 14. VITROFLORAGrupa Producentów spółka z o.o., Trzęsacz – objęcie patronatem zawodu technik ogrodnik, praktyki zawodowe uczniów klasy 3 technikum ogrodniczego, udział w konferencji „Ogrodnik zawodem przyszłości”
 15. Urząd Miasta Bydgoszczy – warsztaty dla uczniów.
 16. NBP Bydgoszcz, Warszawa – prelekcje, warsztaty dla uczniów.
 17. Firma Limagrain Polska – warsztaty „Expert kiszonkarski”.
 18. KPCEE w Myślęcinku -zajęcia dydaktyczne.
 19. Instytut Doświadczalny Sano Agrar Institut w Lubiniu i Ostrowi oraz Cargill Poland w Osnowie –wycieczki dydaktyczne.
 20. Ośrodek szkoleniowy dla psów Kynopark – szkolenia dla uczniów, wycieczki dydaktyczne.
 21. Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy – szkolenia dla uczniów, wycieczki dydaktyczne.
 22. Limagrain Central Europe, IDEFS Sp.z.o.o, Agrobiznes Park, Instytut Ochrony Roślin- Państwowy Instytut Badawczy Poznań, Akademia Rolnika, Wydawnictwo Hortprss, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Substral, Romanik SA, Związek Szkółkarzy Polskich – pomoc i udział w Ogólopolskim Konkursie Wiedzy o Uprawie i Ochronie Integrowanej Roślin.
 23. Gospodarstwa rolne, lecznice weterynaryjne, szkółki roślin ozdobnych – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, szkolenia dla nauczycieli i uczniów.
 24. Grupa Producentów Owoców „ Galster” Sp. z o. o. – udział w konferencji „Ogrodnik zawodem przyszłości”

25. Grupa Producentów „ Dakus” Sp. z o. o. – udział w konferencji „Ogrodnik zawodem przyszłości”

Innowacyjność:

Innowacja w opisanej praktyce jest:

 1. Objęcie patronatem Vitoflory zawodu – technik ogrodnik.
 2. Wprowadzenie do szkolnego planu pracy Dni Zawodu.