Przemyślana Zamiana Miejsc – Praktyczne Zaangażowanie Młodzieży

Rodzaj szkoły: Zespół szkół / centrum kształcenia

Kraj: Polska, Bolesławiec

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego – Centrum Kształcenia Ustawicznego

Obszar zapewniania jakości: Współpraca z otoczeniem szkoły

Kontakt:
Edyta Gorczyca
75 732 40 09
zsoiz1@poczta.onet.pl
sucharski.boleslawianie.pl

Krótki opis szkoły

Zespół szkół ma prawie 60-letnią historię. Obecnie kształci w następujących zawodach:

Technikum – technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – kucharz
Poza tym w Zespole jest także Szkoła dla dorosłych.

Kto był inicjatorem? Co było powodem wprowadzenia zmiany?
Laura Słocka – Przydróżna – dyrektor i Edyta Gorczyca – nauczyciel przedmiotów zawodowych – ekonomicznych

Opis metod, kryteriów, narzędzi

Cały proces oparty jest o aktywną edukację ukierunkowaną na aktywizowanie młodzieży i rozbudzanie ich ciekawości zawodowej w sferze ekonomiczno- społecznej we współpracy z otoczeniem szkoły, a szczególnie Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Główny cel to zainspirowanie młodzieży do ukierunkowanego działania- otwarcia na współpracę z różnymi grupami społecznymi (dzieci, młodzież gimnazjalna, seniorzy, pracodawcy, instytucje społeczne ) i wykorzystanie w tym przedsięwzięciu zasobów i możliwości oraz dobrych praktyk. Zastosowane metody to:

samodzielne dochodzenie do wiedzy – uczenie się przez odkrywanie,
waloryzacja – uczenie się przez przeżywanie,
praktyka – uczenie się przez działanie.
Zaprojektowane działania angażują młodzież przez cały okres nauki w szkole średniej – 4 lata. Jest to swego rodzaju doświadczenie edukacyjne oparte na współpracy z otoczeniem. Katalog zaproponowanych działań pozwala na swobodny wybór formy dla każdego z uczniów odpowiednio do zainteresowań, dojrzałości emocjonalnej i predyspozycji. Wszystkie działania przyczyniają się do większego otwarcia młodzieży na stosunki interpersonalne kształtujące się na różnych płaszczyznach społecznych. Potrzeba kształcenia umiejętności komunikacji, współpracy i współdziałania są potrzebą czasu zgłaszaną coraz częściej przez pracodawców (np.Bank Zachodni WBK) w stosunku do potencjalnych pracowników. Najważniejsze, żeby uczniom chciało się działać

Główne narzędzia zastosowane w projekcie to:

zajęcia zawodoznawcze z przedstawicielami pracodawców (BZ WBK),
wycieczka do Wrocławia sfinansowana przez BZ WBK (integracja grupy, przybliżenie branży ekonomiczno- finansowej),
opracowanie uczniowskiego mini projektu badawczego (planowanie, prowadzenie korespondencji, nawiązanie współpracy , działania promocyjne, kontrola, czynności przygotowawcze),
organizacja „Dni Przedsiębiorczości dla gimnazjalistów” w ramach mini projektu badawczego,
organizacja autorskiego konkursu dla gimnazjalistów „Rekiny Finansjery” (logistyka, patronat honorowy starosty bolesławieckiego, przygotowanie materiałów dydaktycznych, promocja – media , organizacja, pozyskanie sponsorów nagród – BZ WBK, podsumowanie),
udział w konkursach zawodoznawczych i przedsiębiorczości:
Ogólnopolski konkurs ,,Młodzież Seniorom o bankowości” (prezentacje, filmy, gry decyzyjne i scenki sytuacyjne przybliżające seniorom najczęstsze niebezpieczeństwa, z jakimi można spotkać się w świecie e-finansów)
Międzypowiatowy konkurs na biznesplan ” Młody Przedsiębiorca.
zaangażowanie w organizację autorskiego charytatywnego przedsięwzięcia SZPIKOLADA (organizacja stanowisk rejestracji potencjalnych dawców szpiku na terenie BZ WBK, powiatu bolesławieckiego, supermarketów, organizacja koncertu charytatywnego ).
Wymienione narzędzia sprzyjają rozwijaniu umiejętności komunikowania się, planowania, organizowania, kontrolowania i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania. Ważną umiejętnością jest też nawiązywanie relacji społecznych, obrona własnych interesów oraz propagowanie postaw altruistycznych

Krótki opis fazy przygotowawczej (czas, zasoby, czy potrzebne było przygotowanie narzędzi, szkolenie kadry, itp.)

Edyta Gorczyca i Dorota Wojtyniak (nauczycielki), uczniowie klasy I technikum ekonomicznego, Bank Zachodni WBK S.A.

Kto był odpowiedzialny za wdrożenie?
Trzy uczennice przystąpiły do uczniowskiego mini projektu badawczego w zakresie innowacyjnego zastosowania w praktyce wiedzy z obszaru ekonomii. Zorganizowane zostały przy wsparciu całej klasy, BZ WBK i Centrum Wspierania Przedsiębiorczości „Dni przedsiębiorczości dla gimnazjalistów – dzielimy się wiedzą”. W pierwzej edycji 80 gimnazjalistów poznało zasady prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Projekt zajął 5 miejsce w województwie. W 2016 r. w Dniach Przedsiębiorczości wzięło już udział około 100 gimnazjalistów. Zaangażowanie uczniów w dobre praktyki spowodowało dalsze podejmowanie wyzwań i przyjmowanie na siebie roli edukatora.
W XI 2015 kolejne uczennice zorganizowały z BZ WBK warsztaty „Bezpieczny e-Senior” w ramach ogólnopolskiego konkursu ,,Młodzież Seniorom o bankowości”. Celem było propagowanie wiedzy o współczesnej bankowości oraz przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu seniorów. Zorganizowano 3-dniowe zajęcia tematyczne dla osób, które ukończyły 60 lat i chciały poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w wirtualnym świecie e-finansów. Były to warsztaty na temat karty płatniczej prowadzone przez doradcę klienta w BZ WBK S.A. Projekt zajęły I miejsce w Polsce.
Grupa uczniów objętych projektem współorganizowała autorski konkurs „Rekiny Finansjery”. Było to dwuetapowe działanie. Etap I – test z ogólnej wiedzy ekonomicznej rozwiązywany przez dwuosobowe drużyny (zgłoszono 45 drużyn). II etap – finałowy, przypominał grę planszową. Gimnazjaliści podróżowali po metropoliach Europy i odpowiadali na pytania z zakresu wiedzy konkursowej oraz rozwiązywali dodatkowe zadania. Grę prowadził, wspólnie z uczniami przedstawiciel BZ WBK.
Kilkoro uczniów z klasy przystąpiło do Miedzypowiatowego Konkursu Młody Przedsiębiorca (III miejsce), przygotowując biznes plan własnej działalności gospodarczej i broniąc go przed komisją lokalnych przedsiębiorców.
Uczniowie – wolontariusze współorganizowali cykliczne charytatywne przedsięwzięcie SZPIKOLADA, polegające przede wszystkim na rejestracji potencjalnych dawców szpiku i prowadzeniu akcji informacyjno – edukacyjnej. Zarejestrowano około 500 nowych dawców szpiku i zebrano kilkanaście litrów krwi.

Organizacja procesu – czas, konieczne zasoby, częstotliwość
Trzy uczennice przystąpiły do uczniowskiego mini projektu badawczego w zakresie innowacyjnego zastosowania w praktyce wiedzy z obszaru ekonomii ( CIZ w Wałbrzych ). Zorganizowane zostały przy wsparciu całej klasy, BZ WBK i Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ” Dni przedsiębiorczości dla gimnazjalistów – dzielimy się wiedzą”. 80 gimnazjalistów poznało zasady prowadzenia własnej działalności gospodarczej – II 2015 Projekt zajął 5 miejsce w województwie. W 2016 r. w Dniach Przedsiębiorczości wzięło już udział około 100 gimnazjalistów. Zaangażowanie uczniów w dobre praktyki spowodowało dalsze podejmowanie wyzwań i przyjmowanie na siebie roli edukatora.
W XI 2015 kolejne uczennice zorganizowały z BZ WBK warsztaty „Bezpieczny e-Senior” w ramach ogólnopolskiego konkursu ,,Młodzież Seniorom o bankowości” ( Fundacja Macte Animo z Winnic). Celem było propagowanie wiedzy o współczesnej bankowości oraz przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu seniorów. Zorganizowano 3-dniowe zajęcia tematyczne dla osób, które ukończyły 60 lat i chciały poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w wirtualnym świecie e-finansów. Były to warsztaty na temat karty płatniczej prowadzone przez doradcę klienta w BZ WBK S.A. Projekt zajęły I miejsce w Polsce.
Grupa uczniów objętych projektem współorganizowała autorski konkurs ” Rekiny Finansjery” .Było to dwuetapowe działanie. Etap I – test z ogólnej wiedzy ekonomicznej rozwiązywany przez dwuosobowe drużyny ( zgłoszono 45 drużyn). II etap – finałowy przypominał grę planszową. Gimnazjaliści podróżowali po metropoliach Europy i odpowiadali na pytania z zakresu wiedzy konkursowej oraz rozwiązywali dodatkowe zadania. Grę prowadził, wspólnie z uczniami przedstawiciel BZ WBK.
Kilkoro uczniów z klasy przystąpiło do Miedzypowiatowego Konkursu Młody Przedsiębiorca ( III miejsce) przygotowując biznes plan własnej działalności gospodarczej i broniąc go przed komisją lokalnych przedsiębiorców.
Uczniowie – wolontariusze współorganizowali cykliczne charytatywne przedsięwzięcie SZPIKOLADA, polegające przede wszystkim na rejestracji potencjalnych dawców szpiku i prowadzeniu akcji informacyjno – edukacyjnej. Zarejestrowano około 500 nowych dawców szpiku i zebrano kilkanaście litrów krwi.

Jakie były rezultaty i ich wpływ na rozwój szkoły?

Rezultaty działań:

nabycie konkretnych umiejętności zawodowych i społecznych (opinia pracodawców);
doskonalenie umiejętności pracy w zespole, zwłaszcza wielokulturowym i wielopokoleniowym;
nawiązanie efektywnej współpracy z rynkiem pracy (doświadczenie, działalność edukacyjna, współpraca przy realizacji projektów edukacyjnych i unijnych, sponsoring);
przygotowanie do bezpośredniej konfrontacji z pracodawca w procesie rekrutacyjnym;
nagrody za współpracę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. – I miejsce w konkursie „Szkoła najlepsza we współpracy ze światem pracy” – “BEST IN cooperation with the world of work” oraz I miejsce w III edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” w obszarze ekonomiczno-finansowo-biurowym);
rozwój szkoły jako organizacji uczącej się;
konsultowanie programów nauczania w zakresie przygotowania zawodowego;
udoskonalenie procesu kształcenia w zakresie nauki praktycznej;
wpływ na sposób realizacji podstawy programowej;
doskonalenie zawodowe i warsztatowe nauczycieli;
promocja szkoły – uczniowie chętnie podejmują naukę w szkole i uczestniczą w warsztatach i konkursach organizowanych przez szkołę;
rozwój wolontariatu – Szpikolada i inne akcje charytatywne np. Dzień walki z głodem, Pola nadziei;
integracja społeczności lokalnej

Uzasadnienie efektywności zastosowanej metody. Co mogłoby być zrobione lepiej albo udoskonalone?

Zastosowane metody są efektywne, ponieważ pozwalają młodzieży, przy układzie uczeń – mentor samodzielne planować, realizować, organizować i kontrolować każde podjęte działanie. Uczniowie mogą zdobywać doświadczenia i umiejętności wykonując przyjęte zadania. Ważnym elementem projektu jest możliwość uczenia się i postrzegania otoczenia przez przeżywanie wskazanych sytuacji. Przedsięwzięcie umożliwia uczniom zdobycie praktycznych umiejętności związanych z przyszłą praca zawodową i egzystencją społeczno–ekononmiczną.

Zaplanowane działania sprawdziły się jednak można poszerzyć ich katalog. Zależy to przede wszystkim od pomysłowości młodych ludzi. Proponowane ulepszenia:

zorganizowanie współpracy w innych grupach zawodowych w naszej szkole z zaangażowaniem nowych pracodawców;
zorganizowanie klasy patronackiej;
zawiązanie konsorcjum – pracodawca (BZ WBK), uczelnia wyższa (Wyższa Szkoła Bankowa), organizacja (Związek Banków Polskich).