Projekt edukacyjny Biuro Podróży Olimpijczyk

Rodzaj szkoły: Zespół szkół / centrum kształcenia

Kraj: Polska, Warszawa

Nazwa szkoły: Technikum nr 12 w Zespole Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich

Obszar zapewniania jakości: Praktyczna nauka zawodu

Kontakt:
Barbara Mierzwa
zs12@edu.um.warszawa.pl
22 27 71 416
zs12.edupage.org

Krótki opis szkoły
Technikum Obsługi Turystycznej jest częścią Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie. Pierwsi absolwenci Technikum Obsługi Turystycznej opuścili mury szkoły w roku szkolnym 2012/2013. Po ukońćzeniu szkoły mogą podjąć studia na kierunku: turystyka i rekreacja, marketing i zarządzanie oraz wielu innych. Szkoła przygotowuje uczniów do pracy w biurach turystycznych, firmach usługowych, urzędach administracji państwowej oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kto był inicjatorem? Co było powodem wprowadzenia zmiany?
Łukasz Nieścierewski – nauczyciel przedmiotu: „Obsługa informatyczna w turystyce”.

Opis metod, kryteriów, narzędzi

W trakcie I semestru roku szkolnego 2014/2015, na wybranych przedmiotach zawodowych: Podstawy działalności gospodarczej w turystyce, Marketing usług turystycznych, Organizacja imprez i usług turystycznych, Język obcy w turystyce, Obsługa turystyczna, Informacja turystyczna, Obsługa informatyczna w turystyce – zostały zrealizowane bloki materiału tworzące spójną całość i pozwalające finalnie zorganizować jednodniową wycieczkę do Torunia.

Projekt opierał się na międzyprzedmiotowej współpracy uczniów i nauczycieli mającej doprowadzić do zaplanowania i zrealizowania wycieczki szkolnej dla klasy pierwszej. Wycieczka została w całości przygotowana przez uczniów. W ramach wybranych zajęć przygotowali kalkulację kosztów, nawiązali kontakt i współpracę z wybranymi ośrodkami turystycznymi, a także przygotowali ofertę. Ta została przedstawiona klasie programowo niższej. Następnie w ramach zajęć komputerowych uczniowie skorzystali z internetowych systemów rezerwacji miejsc, poznali ofertę wybranych hoteli a także przygotowali własne prospekty reklamowe. Lekcje języków obcych (ang. i niem.) zostały poszerzone o elementy aktorstwa i dramy; szykowana oferta turystyczna została przygotowana w dwóch językach obcych. W odgrywanych scenkach uczniowie przedstawili ofertę młodszym kolegom. Zarówno organizatorzy jak i zamawiający wycieczkę przeprowadzili rozmowy w trakcie których wymienili się uwagami. Formalna dokumentacja wycieczki w tym umowy została przygotowana na wybranych przedmiotach zawodowych (Organizacja ruchu turystycznego) i przekazana klientom. Organizatorzy wycieczki, czyli uczniowie klasy trzeciej Technikum byli również odpowiedzialni za realizację programu, w związku z czym zapoznali się m.in. z zawodem animatora czasu wolnego.

Krótki opis fazy przygotowawczej (czas, zasoby, czy potrzebne było przygotowanie narzędzi, szkolenie kadry, itp.)

Projekt rozpoczęły przygotowania wstępne przeprowadzone w połowie września. Uczniowie przygotowali wszystkie niezbędne dokumenty i materiały do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Dokumentację stanowiły rzeczywiste dokumenty wypełnione i złożone u nauczyciela prowadzącego przedmiotu „Podstawy działalności gospodarczej w turystyce”. Od tego momentu uczniowie stali się właścicielami fikcyjnego, poprawnie zarejestrowanego biura podróży. Wcześniej odwiedzili urząd, aby zobaczyć w jaki sposób i gdzie składa się potrzebne dokumenty. Zanim wirtualna firma turystyczna rozpoczęła działanie przygotowała również  szeroką ofertę. Czas fazy przygotowawczej – ok półtora miesiąca.

Kto był odpowiedzialny za wdrożenie?

Nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy klas: I i III technikum

Organizacja procesu – czas, konieczne zasoby, częstotliwość
Realizacja projektu „Biuro Podróży Olimpijczyk” trwała 6 miesięcy, uczniowie kl. III (18 osób) zostali podzieleni na zespoły do realizacji określonych zadań. Podczas wybranych zajęć z przedmiotów zawodowych (raz w tygodniu) zespoły opracowały trasę i program wycieczki, zorganizowały transport oraz wyżywienie.

Jakie były rezultaty i ich wpływ na rozwój szkoły?
Uczniowie poznali i zrozumieli zawód z którym związali swoją przyszłość. Potrafią samodzielnie poszerzać wiedzę, szukać odpowiedzi na postawione pytania. Kreatywnie rozwiązują postawione im problemy zadaniowe. Uczniowie technikum w wyniku wstępnej diagnozy wskazali na potrzebę rozwinięcia wiedzy teoretycznej o jak największą ilość aspektów praktycznych. Realizując projekt uczniowie poznali ścieżkę konieczną do założenia własnej działalności gospodarczej; efektywnie współdziałali w zespole. Ewaluacja projektu pozwoliła na zebranie informacji i pozytywnych opinii od uczestników wycieczki na temat  organizacji i przebiegu wycieczki. W wyniku tych opinii podjęto działania w celu kontynuacji tego projektu w obecnym roku szkolnym.

Uzasadnienie efektywności zastosowanej metody. Co mogłoby być zrobione lepiej albo udoskonalone?

Zastosowane metody i udział w tym projekcie z pewnością ułatwiły większości uczniom zdanie egzaminu z kwalifikacji T.13 (prawie 70%). Poza tym uczniowie postrzegają taki sposób zdobywania umiejętności potrzebnych w tym zawodzie jako bardzo atrakcyjny i w obecnym roku znacznie poprawiła się frekwencja uczniów na zajęciach.

W przyszłym roku szkolnym przewidywana jest modyfikacja projektu w części dotyczącej sposobu powoływania zespołów do realizacji zadań związanych z organizacją wycieczki. Uczniowie sami będą mogli wybierać zadania z listy opracowanej i sporządzonej przez starszych kolegów w obecnym roku szkolnym. Zespół będą stanowić uczniowie wybierający to samo zadanie.

Ponadto Technikum nr 12 wchodzi w skład Zespołu Szkół – obok Liceum i Gimnazjum Sportowego. Uczniowie technikum mogliby w następnych latach organizować np. zawody i imprezy sportowe dla kolegów z pozostałych typów szkół.