Program edukacyjny pt. W naszych snach wciąż Warszawa

Rodzaj szkoły: Zespół szkół / centrum kształcenia

Kraj: Polska, Warszawa

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie

Obszar zapewniania jakości: Praktyczna nauka zawodu

Kontakt: info@fotospokojna.com

Krótki opis szkoły

Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie to szkoła o unikalnym profilu kształcenia i niezwykle bogatych tradycjach. Tworzą go 4-letnie Technikum Fototechniczne o kierunku fototechnik i 3-letnia Zasadnicza Szkoła Fototechniczna o kierunku fotograf.

Placówka posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, umożliwiającą zdobycie pełnych kompetencji zawodowych i społecznych: studia i ciemnie fotograficzne, pracownie komputerowe, centrum multimedialne, salę gimnastyczną i widowiskową oraz rozległy teren rekreacyjny z boiskiem sportowym. Specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego dają uczniom gwarancję poznania każdego rodzaju fotografii, od tradycyjnej czarno-białej do nowoczesnych cyfrowych technik obrazowania.

Kto był inicjatorem? Co było powodem wprowadzenia zmiany?
Kierownictwo szkoły i nauczyciele

Opis metod, kryteriów, narzędzi

Bogate życie miasta stołecznego, które jest potencjalnym rynkiem pracy dla absolwentów, stanowiło wyzwanie do realizacji przez szkołę programu edukacyjnego i podnoszącego kompetencje społeczne pt. „W naszych snach wciąż Warszawa”. Jego stołeczny charakter oraz główne cele pozostawały w ścisłym związku z jakością kształcenia zawodowego i potrzebami społeczności miejskiej.

Ww. program obejmował realizację projektów i działań tematycznych związanych z Warszawą, których produkty końcowe rozpowszechniane były w przestrzeni miejskiej w różnych formach: wystawy fotograficzne, fotoreportaże, występy artystyczne, prezentacje multimedialne. Niezależnie od ich szczegółowej tematyki wszystkie aktywności, od etapu ich planowania poprzez realizację i ewaluację, pozostawały w zgodzie z tradycyjnie rozumianą metodą projektową. Dla jak najpełniejszej realizacji poszczególnych działań wykorzystywane były metody pośrednie, a w szczególności te, które podnosiły kompetencje zawodowe, rozwijały twórcze myślenie i kreatywność, uczyły kultury dyskusji, poprawiały komunikację i wrażliwość interkulturową. Powszechnie stosowanymi w programie metodami były: burza mózgów, metaplan, dyskusja, warsztaty, metoda praktycznego działania, praca w grupach i inne.

Zastosowane kryteria:

Przydatność dla uczniów nowej wiedzy i kompetencji do funkcjonowania na rynku pracy i właściwego pełnienia ról społecznych i obywatelskich,
Poziom rozwoju osobistego uczniów,
Zapotrzebowanie środowiska lokalnego na aktywność młodzieży,
Ranga współpracujących ze szkołą instytucji w środowisku lokalnym,
Podnoszenie pozycji szkoły w środowisku oświatowym miasta.
Opis narzędzi:

Przy realizacji wszystkich projektów i działań w ramach programu „W naszych snach wciąż Warszawa” korzystano z następującego zestawu narzędzi:

wysokiej jakości sprzętu fotograficznego,
zaawansowanych technik obrazowania i multimedialnych,
specjalistycznych programów komputerowych do obróbki zdjęć i wykonywania przetworzeń cyfrowych,
akcesoriów wystawienniczych,
cyfrowych zasobów edukacyjnych (np. prezentacji multimedialnych),
portfolio budującego własny wizerunek i wspierającego rozwój kariery,
Internetu jako źródła informacji,
portali społecznościowych i poczty elektronicznej.

Krótki opis fazy przygotowawczej (czas, zasoby, czy potrzebne było przygotowanie narzędzi, szkolenie kadry, itp.)

Przygotowania do realizacji programu obejmowały:

Analizę potrzeb środowiska lokalnego: instytucji samorządowych i kultury, kalendarium imprez miejskich, obchodów wydarzeń i rocznic,
Analizę zasobów ludzkich, materiałowych i finansowych szkoły,
Wybór tematów projektów i działań, sformułowanie ich ogólnych i szczegółowych celów, a także mianowanie koordynatorów,
Wyszukanie i zaproszenie do współpracy instytucji wspierających działania szkoły:
Biuro Edukacji, Urząd Dzielnicy Wola, Zamek Królewski w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Woli, Muzeum Techniki, Zentrum fȕr fotografische Ausbildung z Berlina, Ambasada Niemiec, kościoły różnych wyznań, zarządy cmentarzy, Biblioteka Publiczna, Dom Kultury Działdowska, Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa, szkoły partnerskie z Amsterdamu, Bochum i Iskenderun,

Omawianie możliwych sposobów realizacji projektów, organizację czasu, ustalanie zasad współpracy oraz składów grup zadaniowych,
Oszacowanie nakładów finansowych i materiałowych, kontakty ze sponsorami oraz przygotowywanie narzędzi,
Zapoznanie uczestników programu z zadaniami w projektach i działaniach oraz ustalenie indywidualnej odpowiedzialności za efekty pracy.
Na realizację programu przewidziano rok szkolny 2012/2013. Niewyczerpane zasoby inicjatyw, szkolnych i płynących ze środowiska lokalnego, powodują kontynuację i rozbudowę programu o nowe cele i obszary.

Kto był odpowiedzialny za wdrożenie?
Kierownictwo szkoły i zespół koordynatorów

Organizacja procesu – czas, konieczne zasoby, częstotliwość

Program „W naszych snach wciąż Warszawa” obejmował różnorodne akcje i działania, które zgodnie z założeniami miały związek z Warszawą, uzupełniając jej ofertę kulturową o zupełnie nowe elementy: projekty fotograficzne („Młode oblicze Warszawy”, „Wola wielowyznaniowa – obiekty trwałe, kultu religijnego oraz ludzie różnych wyznań oczami młodych fotografów”, „Ambasada Niemiec w Warszawie w fotografii”, „Rytm i harmonia Zamku Królewskiego”), projekt filmowy „Role społeczne młodzieży”, spotkania z „ciekawymi” ludźmi, spektakl i etiudy teatralnie o tematyce warszawskiej, wystawy fotograficzne w środowisku lokalnym, koncerty szkolnego zespołu wokalno-muzyczno-tanecznego MUZA, konkurs fotograficzny o walorach Warszawy dla uczniów z regionu Mazowsza, a także fotoreportaże dla potrzeb instytucji samorządowych oraz innych ze środowiska lokalnego.

Organizacja czasu spoczywała na osobach odpowiedzialnych za realizację projektów i działań ze strony szkoły i instytucji z nią współpracujących. Zasoby do realizacji projektów pochodziły ze środków szkolnych, często jednak otrzymywano wsparcie finansowe i materiałowe z takich instytucji jak: Biuro Edukacji, Urząd Dzielnicy Wola, Zamek Królewski, Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa, Ambasada Niemiec, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Jakie były rezultaty i ich wpływ na rozwój szkoły?

Wpływ powyższych przedsięwzięć na rozwój szkoły jest nie do przecenienia. Realizacja programu wzbogaciła znacząco wewnętrzne życie szkoły, podniosła w istotny sposób kompetencje zawodowe i społeczne uczniów i nauczycieli, pozwoliła na odkrycie i rozwinięcie talentów, unowocześnienie procesów nauczania i wychowawczego, a także pozyskanie z grona autorytetów kompetentnych współpracowników oraz środków finansowych i materiałowych. Realizacja programu wzbogaciła proces dydaktyczny i wychowawczy oraz zasoby materiałów edukacyjnych szkoły. Znacznie przyczyniła się też do promowania dorobku zawodowego i kulturowego uczniów poprzez prezentowanie go na licznych wystawach fotograficznych dotyczących różnych aspektów życia miasta, a zorganizowanych w prestiżowych instytucjach Warszawy.

Naturalną konsekwencją podejmowanych aktywności jest wzrost atrakcyjności szkoły i prowadzonych przez nią kierunków kształcenia na rynku edukacyjnym Warszawy.

Uzasadnienie efektywności zastosowanej metody. Co mogłoby być zrobione lepiej albo udoskonalone?
Obecność szkoły w życiu środowiska lokalnego przybliżyła ją do aktualnych problemów społecznych, pozwoliła śledzić wymogi współczesnego rynku pracy, a także dostosowywać do nich programy nauczania i wychowania. Skutkiem realizacji ww. programu był wzrost kompetencji zawodowych, interkulturowych i społecznych uczniów. Nastąpił u nich także rozwój kreatywności i motywacji
do pracy w zespole oraz uzyskiwania wyższych ocen z różnych przedmiotów nauczania. Spektakularny charakter, dzięki współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, miały stworzone dla uczniów możliwości prezentacji ich dorobku w prestiżowych miejscach miasta. Wzbogaciło to znacząco osobiste portfolia uczestników programu, czyniąc z nich profesjonalistów nie tylko w dziedzinie fotografowania, ale również w zakresie wystawiennictwa i pewniejszego poruszania się w świecie zawodowców. Wszystkie projekty realizowane w ramach programu „W naszych snach wciąż Warszawa” przyczyniły się do uzyskania przez szkołę odpowiednio wysokiej rangi w środowisku edukacyjnym Warszawy oraz uczyniły z niej placówkę wyjątkowo atrakcyjną dla gimnazjalistów z całego województwa. Przyniosły jej także zaszczyty w postaci tytułu „Szkoła z pomysłem na kulturę” i wyróżnienia za realizację projektów międzynarodowych przyznane przez Prezydenta miasta. Program przyczynił się także do uzyskania na stałe certyfikatu WARS i SAWA dla szkół wspierających uczniów uzdolnionych