Pokaz Umiejętności Zawodowych zdobywanych w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku

Rodzaj szkoły: Zespół szkół / centrum kształcenia

Kraj: Polska, Sanok

Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 im. K. Adamieckiego w Sanoku

Obszar zapewniania jakości: Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów

Kontakt: zsesankok@post.pl; www.zs1sanok.pl

Krótki opis szkoły

W skład Zespołu Szkół nr 1 im. K. Adamieckiego w Sanoku wchodzą:

4-letnie Technikum nr 1

  • zawód: technik ekonomista
  • zawód: technik hotelarstwa
  • zawód: technik logistyk
  • zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  • zawód: kucharz

Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą techno-dydaktyczną i wysokiej klasy specjalistami. Praktyki zawodowe w technikach i szkole zasadniczej organizowane są przez szkołę, w tym praktyki zagraniczne.

Kto był inicjatorem? Co było powodem wprowadzenia zmiany?
Komisja przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku

Opis metod, kryteriów, narzędzi

Celem Pokazu Umiejętności Zawodowych zdobywanych w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku jest zaprezentowanie zdobytych umiejętności uczniów ZS 1 w Sanoku w następujących zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik ekonomista w formie pokazów praktycznych umiejętności zawodowych. Do realizacji projektu zostały wykorzystane następujące metody:

Metoda pokazu za pomocą której młodzież zaprezentowała umiejętności praktyczne w poszczególnych zawodach:
„Biuro Rachunkowe i nie tylko” – dla zawodu technik ekonomista,
„Mistrz Hotelarstwa – praca z pasją” dla zawodu technik hotelarstwa,
„Nowe trendy w gastronomii” dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych,
„Logistyka w praktyce” dla zawodu technik logistyk.
Metoda programowa z użyciem komputera i rzutnika. Młodzież przygotowała prezentację multimedialną dotyczącą działalności firm kurierskich, sposobów rozliczania podatku PIT, itd. Sprzęt komputerowy został wykorzystany do obsługi programów finansowo – księgowych podczas prezentacji.
Metoda inscenizacji za pomocą której młodzież przedstawiła krótkie scenki dotyczące m.in. obsługi gościa hotelowego krajowego i zagranicznego w recepcji, obsługi gościa VIP, pracy menegera zakładu gastronomicznego, pracy pracownika i petenta biura rachunkowego, pracy kurierów w różnych częściach świata, pracy służby pięter itp
Przy realizacji pokazu wykorzystano następując narzędzia:

sprzęt komputerowy (laptopy, komputery, rzutnik)
programy finansowo-księgowe,
środki transportu zewnętrznego (skutery, rowery, atrapy samochodów ciężarowych, rakiety kosmicznej, satelity)
sprzęt gastronomiczny (kuchnia elektryczna, podgrzewacze, kuchenki mikrofalowe, blendery, kruszarki do lodu, miksery do drinków itd.)
tablice edukacyjne,
wyposażenie recepcji hotelowej (lada recepcyjna, telefon, fax, dzwonek, stolik ze krzesłami itd)
wyposażenie biura rachunkowego (regał półkowy z segregatorami, formularzami i innymi materiałami biurowymi, niszczarka, bindownica, meble biurowe itp.),
atrapa bankomatu,
stroje służbowe różnych firm kurierskich, stroje pracowników gastronomii (kucharskie i kelnerskie), stroje pracowników hotelów (boja hotelowego, pokojowej),
stroje indianina, chinki, hindusa, afrykańczyka, biznesmena i inne.
sprzęt muzyczny wraz z nagłośnieniem wykorzystywany do uatrakcyjnienia pokazu.

Krótki opis fazy przygotowawczej (czas, zasoby, czy potrzebne było przygotowanie narzędzi, szkolenie kadry, itp.)

Faza przygotowawcza do pokazu rozpoczyna się każdorazowo z początkiem roku szkolnego.

– nauczyciele waz uczniami wykorzystując ich pomysły przygotowują scenariusz całego pokazu (w tym szczegółowe scenariusze przedstawiające umiejętności w poszczególnych zawodach)

– nauczyciele przygotowują specyfikację stanowisk i kalkulację kosztów dla każdego zawodu

– opracowują i wysyłają informację do gimnazjów,

– zakupują niezbędnie materiały do przeprowadzenia prezentacji.

– przeprowadzają próby przed pokazem.

Kto był odpowiedzialny za wdrożenie?
Nauczyciele ZS nr 1 uczący przedmiotów zawodowych

Organizacja procesu – czas, konieczne zasoby, częstotliwość

Na organizację procesu przeznacza się corocznie około dwóch miesięcy. Do organizacji wdraża się wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz chętnych uczniów. Wspólne spotkania, próby odbywają się raz w tygodniu od września do października.

Po zakończeniu pokazu w ramach posiedzenia komisji przedmiotów zawodowych dokonuje się ewaluacji projektu. Ewentualne wnioski z ewaluacji są brane pod uwagę przy przygotowaniach do kolejnej edycji pokazu, czyli co należy poprawić i zmodyfikować.

Jakie były rezultaty i ich wpływ na rozwój szkoły?

Rezultatami Pokazu Umiejętności Zawodowych są:

zaprezentowanie zdobytych umiejętności i doświadczeń zawodowych w poszczególnych zawodach,
pokaz gotowych wyrobów,
podzielenie się zdobytą wiedzą,
przedstawienie nowoczesnych sposobów pracy w poszczególnych zawodach,
stworzenie możliwości uczniom gimnazjów podjęcia właściwej drogi zawodowej
pokazanie związku zawodów kształconych w ZS nr 1 z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy,
pokazanie uczniom szans i możliwości jakie daje kształcenie zawodowe.
Osiągnięte rezultaty w ramach pokazu są trwałe i widoczne w wyborach uczniów gimnazjów. Z roku na rok wzrasta liczba chętnych do kształcenia w zawodach oferowanych przez ZS1 nr 1 w Sanoku. Dzięki pokazowi szkoła od lat ma pełny nabór do klas pierwszych we wszystkich zawodach, a w niektórych np. w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych liczba ubiegających się jest dwukrotnie większa niż liczba oferowanych miejsc.

Dzięki pokazowi Szkoła postrzegana jest w środowisku lokalnym jako placówka z nowoczesną bazą techno – dydaktyczną oraz profesjonalną kadrą nauczycielską kształcąca osoby poszukiwane na współczesnym rynku pracy

Uzasadnienie efektywności zastosowanej metody. Co mogłoby być zrobione lepiej albo udoskonalone?

Zastosowana metoda jest efektywna ponieważ daje możliwość nawiązania współpracy z gimnazjami powiatu sanockiego i powiatów ościennych oraz z pracodawcami zapraszanymi na pokaz. Współpraca z gimnazjami skutkuje dużą liczbą uczniów gimnazjów podejmujących naukę w ZS nr 1. Pracodawcy zaś przyjmują uczniów na staże i praktyki zawodowe, a po ukończeniu edukacji niejednokrotnie oferują zatrudnienie.

Osoby uczestniczące w pokazie i degustacji wyrobach gotowych przygotowanych przez uczniów technikum żywienia (ciasteczka bankietowe, ciasta, zakąski, desery, napoje, drinki i inne) chętnie korzystają z usług szkolnej pracowni gastronomicznej. Uzyskane stąd środki finansowe szkoła przeznacza na zakup nowoczesnego sprzętu i pomocy naukowych.

W pokazie uczestniczą lokalne media za pomocą których szkoła jest widoczna w środowisku lokalnym. Dzięki takim działaniom szkoła potwierdza dobrą opinię i uzyskuje rozgłos.

Dla uczniów ZS nr 1 pokaz jest okazją do zaprezentowania swoich umiejętności zawodowych zdobywanych w procesie kształcenia.

Doświadczenia uzyskane z poprzednich edycji pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

młodzież corocznie będzie prezentować inne umiejętności nabywane w poszczególnych zawodach
w przypadku dużego zainteresowania pokazem przez szkoły gimnazjalne pokaz rozłożyć na dwa dni,
skorzystać z gościnności Sanockiego Domu Kultury posiadającego salę audiowizualną dla przeprowadzenia pokazu w celu lepszego odbioru