Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy

Rodzaj szkoły: Zespół szkół / centrum kształcenia

Kraj: Polska, Grodzisk Mazowiecki

Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

Obszar zapewniania jakości: Praktyczna nauka zawodu

Kontakt: kierownik szkolenia praktycznego Anna Wrona
zs_grodzisk@o2.pl
227345952
www.zs1grodzisk.pl

Krótki opis szkoły

Technikum kształci w następujących kierunkach:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą lub piekarską
 • cukiernik
 • piekarz
 • technik hotelarstwa
 • kelner

Kto był inicjatorem? Co było powodem wprowadzenia zmiany?

Inicjatorem i wnioskodawcą projektu mobilności w ramach programu Erasmus+ był ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Zgłoszony do konkursu projekt to działanie cykliczne (rokrocznie realizujemy projekty mobilności ze stałym partnerem; program stażu, cele nie zmieniają się). Zgłoszony projekt jest kontynuacją polityki edukacyjnej prowadzonej od kilku lat przez szkołę. Prezentowany obecnie projekt jest efektem konkursu 2015 – to 2-tygodniowy staż w restauracjach i hotelach w Nicei.

Zespół projektowy tworzą nauczyciele przedmiotów zawodowych i języka francuskiego (jednocześnie pełnią funkcję opiekunów młodzieży podczas stażu i monitorują przebieg działań). Autorem wszystkich wniosków projektowych jest kierownik szkolenia praktycznego – koordynator projektów.

W wyniku wdrożenia projektów pogłębiono współpracę ze Stowarzyszeniem Restauratorów w Nicei, Honorowym Konsulem RP w Nicei (wspierającym nasze działania),francuskimi restauratorami i hotelarzami. W związku z każdym z projektów odbyły się wizyty przygotowawcze, służące umacnianiu naszej stałej współpracy.

Opis metod, kryteriów, narzędzi

METODY BADAWCZE NA ETAPIE PLANOWANIA: sprawdzenie wiarygodności partnera, wspólne uzgodnienie założeń/celów projektu i opracowanie programu stażu, planowanie dokumentów wg ECVET (Porozumienia o partnerstwie ; Porozumienia o programie zajęć),

planowanie oceniania – metod i technik oceniania (obserwacje; egzamin); wspólne opracowanie indywidualnego wykazu osiągnięć, karty oceny, dzienniczka stażu;

planowanie organizacji stażu (podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia, opieki, ulokowania w odpowiednich miejscach stażu, organizacji czasu wolnego);

podpisanie dokumentów w ramach ECVET, planowanie uznania stażu, zarządzania ryzykiem.

KRYTERIA REKRUTACYJNE: zainteresowanie planowanym stażem, umiejętność wykazania się teoretyczną wiedzą fachową, poziom opanowania języka francuskiego, średnia ocena z przedmiotów zawodowych po II semestrze, ocena zachowania, sytuacja materialna i rodzinna, zapewnienie równych szans dziewczętom i chłopcom.

DZIAŁANIA REKRUTACYJNE: test językowy (język francuski), zawodowy (sprawdzający ogólną wiedzę z obowiązkowych przedmiotów zawodowych) , rozmowa kwalifikacyjna (predyspozycje kandydata; zainteresowanie stażem).

Sporządzono listę zakwalifikowanych do projektu wg wysokości uzyskanych przez nich wyników wraz z rezerwową.

METODY BADAWCZE NA ETAPIE REALIZACJI: monitorowanie przebiegu stażu; wspólna odpowiedzialność wszystkich partnerów za realizowanie standardów ECVET; ocenianie jest na bieżąco dokumentowane.

WALIDACJA I UZNANIE: indywidualny wykaz osiągnięć, Europass Mobilność, polsko – francuski certyfikat, potwierdzający fakt odbycia stażu.

EWALUACJA i ocena końcowa partnerstwa; ustalenie efektów projektu, określenie wartości dodanej; badanie wpływu projektu/trwałości efektów.

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EWALUACJI: do tworzenia kolejnych projektów, podnoszenia wyników dydaktycznej i wychowawczej pracy szkoły, oceniania, dzielenia się doświadczeniem.

Narzędzia w nadzorze stażu: wywiady indywidualne (przeprowadzane przez organizację wysyłającą ze stażystami i francuskimi opiekunami), wywiady grupowe (przeprowadzane przez organizację wysyłającą ze stażystami , np. po zakończeniu stażu danego dnia), obserwacje (wizyty kontrolne opiekunów z organizacji wysyłającej w miejscu stażu), monitorowanie realizacji programu stażu, analiza wpisów w dzienniczkach stażu; bieżące nadzorowanie stażu, monitorowanie realizacji programu stażu przez opiekunów merytorycznych z organizacji goszczącej, obserwowanie postawy i postępów stażystów, egzamin praktyczny na koniec stażu (strona francuska).

Instytucja goszcząca, w wyniku obserwacji i egzaminu na koniec stażu, oceniła efekty uczenia się (karta oceny) i przyznała stażyście osiągnięcia/punkty ECVET (indywidualny wykaz osiągnięć).Instytucja wysyłająca dokonała walidacji i uznania efektów.

Narzędzia/działania ewaluacyjne:

porównanie wyników obserwacji po pierwszym tygodniu stażu z wynikami końcowymi (punkty ECVET), analiza wpisów w dzienniczkach stażu; ankieta ewaluacyjna wypełniana przez uczestników, oceniająca staż pod kątem: wartości merytorycznych, stopnia realizacji celów,
zaspokojenia potrzeb, dla których projekt był realizowany,
sukcesów / trudności napotykanych w czasie trwania projektu,
stopnia rozwoju osobowościowego, kwalifikacji pozazawodowych (społecznych i kulturowych);
badanie wpływu uzyskanych dokumentów (Europass Mobilność) na zwiększenie szans zdobycia pracy (opinia pracodawców)/wywiad;
badanie wpływu na uczestników/trwałość efektów (stażyści przygotowują grupy konkursowe, składające się z uczniów, którzy nie odbyli stażu do udziału w corocznym Konkursie Wiedzy o Kuchni Francuskiej – kuchnia/obsługa konsumenta)/konkurs.

Krótki opis fazy przygotowawczej (czas, zasoby, czy potrzebne było przygotowanie narzędzi, szkolenie kadry, itp.)

Ustalono, że projekt kieruje się do uczniów klas II i III ZS nr 1 (technik żywienia i usług gastronomicznych; technik hotelarstwa), uczących się jęz. francuskiego.

Zaspokaja potrzebę zyskania nowych umiejętności zawodowych, językowych, społecznych (w tym wg ECVET) i kształcenia już zdobytych. Staż jest w całości wartością dodaną.

PROGRAM STAŻU, dostosowany do obowiązującej w Polsce podstawy programowej, przygotowano w oparciu o konsultacje z praktykodawcami polskimi i francuskimi (wizyta przygotowawcza); dotyczy płaszczyzn typowych dla zawodu: obsługi gościa hotelu -housekeeping; recepcja/konsumenta w sali restauracyjnej (technik hotelarstwa), sposobów przygotowania dań (technik żywienia i usług gastronomicznych).

Przed stażem przygotowano transport, ubezpieczenie, EKUZ, zakwaterowanie, wyżywienie, miejsca stażu, organizację czasu wolnego (wycieczki), bezpieczeństwo (opiekunowie), zarządzanie ryzykiem. Kupiono stroje robocze. Wszyscy opiekunowie mają uprawnienia kierownika wycieczki; odbyli też instruktaż nt. zagrożeń. Na spotkaniu z uczniami i ich rodzicami przedstawiono regulamin stażu.

Przed stażem, w ramach przygotowania, uczniowie odbyli szkolenia: językowe – język francuski w tym zawodowy (40 godzin na uczestnika), kulturowe (6 godzin), pedagogiczne (6 godzin), BHP (2 godziny).

Określono cele projektu, m.in. zdobycie nowego doświadczenia z gastronomii i hotelarstwa i uzyskanie kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem (w tym wg ECVET), kształtowanie tolerancji, samodzielności, umiejętności posługiwania się językiem francuskim, w tym zawodowym, prawidłowego funkcjonowania w grupie, doświadczenie mobilności zawodowej, poprawa jakości kształcenia, uatrakcyjnienie oferty praktyk zawodowych.

Pierwszego dnia stażu francuscy pracodawcy przeprowadzili instruktaż BHP i zapoznali uczniów z funkcjonowaniem restauracji/hotelu.

Uczestnicy podczas stażu otrzymali adekwatne do ich zawodu stanowiska: kuchnia lub serwis (obsługa konsumenta/gościa hotelu).

Kto był odpowiedzialny za wdrożenie?

Przedstawicielem prawnym ze strony organizacji wysyłającej jest dyrektor Zespołu Szkół nr 1, a ze strony organizacji goszczącej przewodniczący Stowarzyszenia Restauratorów w Nicei (odpowiadają za realizację projektu, podpisują niezbędne dokumenty typu Porozumienie o partnerstwie, Porozumienie o programie stażu, Europass Mobilność, polsko-francuskie certyfikaty dla uczestników); osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wdrożenie praktyki (przygotowanie, monitoring, ewaluację, upowszechnianie rezultatów) to koordynator projektu oraz polscy i francuscy opiekunowie.

Organizacja podróży to obowiązek ZS nr 1(organizacja wysyłająca; koordynator)
Transport autokarowy na lotnisko i z lotniska (w Polsce i Francji) – koordynator i przedstawiciel organizacji goszczącej
Ubezpieczenie na czas stażu – koordynator
Zakwaterowanie to obowiązek organizacji wysyłającej (koordynator) i organizacji goszczącej
Wyżywienie (koordynator we współpracy z organizacją goszczącą)
Logistyka na terenie Nicei (odpowiedzialna organizacja wysyłająca i goszcząca)
Organizacja czasu wolnego (odpowiedzialna organizacja wysyłająca i goszcząca) – wycieczki i spotkania integracyjne
Organizacja goszcząca zapewnia właściwe miejsca stażu, adekwatne do wymagań i celów projektu
Bezpieczeństwo: obowiązkiem organizacji wysyłająca jest przeprowadzenie krótkiego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Wsparcie uczestników: bieżące nadzorowanie przebiegu stażu przez opiekunów merytorycznych z organizacji goszczącej; opiekunowie polscy przeprowadzają wywiady indywidualne z uczestnikami i francuskimi opiekunami oraz grupowe (z uczestnikami, np. po zakończeniu stażu danego dnia), prowadzą obserwacje działań stażystów i składają wizyty kontrolne w miejscu stażu.
Upowszechnianie rezultatów projektu (odpowiedzialna organizacja wysyłająca i goszcząca) – prowadzenie działań w Polsce i Francji zgodnie z ustalonym planem i harmonogramem.

Organizacja procesu – czas, konieczne zasoby, częstotliwość

Staż przeprowadzono w restauracjach i hotelach o odpowiednim zapleczu produkcyjnym i wysoko wykwalifikowanej kadrze zawodowej (restauracje i hotele w Nicei) w wymiarze 80 godzin na uczestnika (10 dni roboczych × 8 godzin praktyki dziennie). Umieszczono po 2 osoby maksymalnie po 4 w danym miejscu stażu (w zależności od warunków i wielkości placówki. Uczniowie odbyli staż w dziale produkcyjnym zaplecza gastronomicznego restauracji (technik żywienia i usług gastronomicznych), obsługiwali gościa w części hotelowej – housekeeping/recepcja (technik hotelarstwa), a także pracowali w dziale ekspedycji na stanowisku kelner w zakresie obsługi konsumenta (technik hotelarstwa).

Partner (organizacja goszcząca) – UNION PATRONALE DES CAFETIERS RESTAURATEURS ET METIERS DE LA NUIT CÔTE D’AZUR

(Stowarzyszenie Restauratorów z siedzibą w Nicei) był odpowiedzialny za wprowadzenie uczniów do gotowania i obsługi w specyficznych francuskich warunkach.

Każdy uczestnik odbywał staż pod nadzorem francuskiego opiekuna merytorycznego (instruktaż; prace trudniejsze były prowadzone metodą pokazu). Po zakończeniu stażu uczeń otrzymuje certyfikat wystawiony przez organizację goszczącą i wysyłającą oraz dokument Europass Mobilność. Zdobywanie kwalifikacji odbywało się zgodnie z zasadami ECVET.

W wyniku realizacji projektu wszyscy uczestnicy zdobyli kompetencje zawodowe, personalne, społeczne i językowe. Zakres nabywania kompetencji dotyczył m.in.: umiejętności prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych we wszystkich działach placówki – restauracja/hotel (wszyscy stażyści); sporządzania i ekspedycji potraw i napojów, w tym typowych dla kuchni francuskiej i śródziemnomorskiej (technik żywienia i usług gastronomicznych) oraz prawidłowego przygotowania sali konsumenckiej do przyjęcia gościa, przygotowywania i podawania śniadań, utrzymywania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych (housekeeping) , organizacji i technik pracy recepcji (technik hotelarstwa).

Jakie były rezultaty i ich wpływ na rozwój szkoły?

Staż ukończyło 100% uczestników, a szkoła w wyniku wdrożenia projektu

 • podniosła poziom kształcenia zawodowego (jakość)
 • poszerzyła ofertę praktyk zawodowych
 • zdobyła nowe doświadczenia, dotyczące dobrych rozwiązań, praktyki i podejścia do kształcenia zawodowego
 • uzyskała europejski wymiar kształcenia
 • odnotowała korzystny wpływ projektu na nabór do ZS nr 1 – Technikum nr 1 (rekrutacja)
 • ugruntowała współpracę ze stałym, doświadczonym partnerem (poznanie sposobu działania branży gastronomiczno-hotelarskiej we Francji; wprowadzenie nowych restauracji jako miejsc stażu)
 • podniosła atrakcyjność szkolnej oferty edukacyjnej
 • odnotowała wpływ projektu na wzrost prestiżu szkoły – pozytywna opinia w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym
 • odnotowała wzrost zainteresowania uczniów podwyższaniem kwalifikacji zawodowych/językowych, zdobywaniem dodatkowej praktyki i międzynarodowych certyfikatów
 • nastąpił wzrost motywacji do dalszego pozyskiwania środków UE w celu podnoszenia jakości kształcenia (polityka edukacyjna szkoły)
 • nastąpiło pogłębienie współpracy między uczniami poprzez dzielenie się doświadczeniem i prezentowanie efektów projektu/zagranicznego stażu
 • Młodzież po powrocie ze stażu dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas lekcji z przedmiotów zawodowych (w tym z języka francuskiego). Przygotowuje uczestników – uczniów ZS nr 1, którzy nie brali udziału w projekcie do szkolnych i ogólnopolskich konkursów. Zyskała motywację do rywalizacji w konkursach gastronomiczno – hotelarskich i do dalszego podwyższania kompetencji i pracy nad własnym rozwojem.

Wykorzystanie wyników: do tworzenia kolejnych projektów, umacniania i rozszerzania międzynarodowego partnerstwa, podnoszenia wyników dydaktycznej i wychowawczej pracy szkoły/ zwiększenia prestiżu szkoły, do oceniania, dzielenia się doświadczeniem, popularyzowania programu Erasmus+ i możliwości, które on stwarza, zapewniania trwałości wyników projektu.

Uzasadnienie efektywności zastosowanej metody. Co mogłoby być zrobione lepiej albo udoskonalone?

Atutem projektu był dobrze przygotowany program stażu (w zależności od zawodu, do którego wykonywania przygotowuje się uczestnik – obejmował treści z gastronomii, obsługi konsumenta/gościa hotelowego).

Każdy uczestnik realizował program dostosowany do indywidualnych potrzeb pod nadzorem francuskiego opiekuna.

Stały, sprawdzony partner – wieloletnia współpraca ze Stowarzyszeniem Restauratorów w Nicei, rekomendującym miejsca stażu.

Zaangażowanie Honorowego Konsula RP w Nicei w działania projektowe.

Zaangażowanie członków szkolnego zespołu projektowego, będących jednocześnie opiekunami stażystów. Dokumentują przebieg stażu, a także dbają o dyscyplinę wśród uczestników. Francuscy praktykodawcy chwalą sobie bardzo dobry kontakt z polskimi opiekunami. Uczestnicy podczas stażu opisują wykonane czynności w dzienniczkach stażu, które sprawdzają polscy opiekunowie w czasie wizyt kontrolnych w miejscach odbywania praktyki zawodowej i po zakończeniu stażu.

Do obowiązków opiekunów należy zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim 32 uczestnikom (17 – 18 lat) i udzielenie wsparcia w sytuacjach trudnych.

Stażyści, planując swoją karierę zawodową, widzą przydatność międzynarodowych certyfikatów i korzyści płynące z uzyskania dodatkowego doświadczenia zawodowego. Rośnie zatem liczba chętnych do udziału w projektach mobilności.

Będziemy dążyć do dalszego poszerzania oferty miejsc stażu tak, aby umieszczać maksymalnie po 2 praktykantów w restauracji czy hotelu. Posłuży to szybszemu usamodzielnieniu się i szkoleniu języka francuskiego.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ pozytywnie oceniła nasze dotychczasowe projekty, uznając je za przykłady dobrych praktyk.