Edukacja medialna w praktyce – innowacyjny program doskonalenia indywidualnych potrzeb uczniów

Rodzaj szkoły: Zespół Szkół

Kraj: Polska, Reda

Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Obszar zapewniania jakości: Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów

Kontakt: gabriel37@wp.pl

Opis: 

Projekt „Edukacja medialna w praktyce” jest odpowiedzią na zainteresowania reklamowo-medialne uczniów technikum organizacji reklamy. Został on skierowany do wybranych uczniów klasy II i IV kształcących się w tym zawodzie.

Cele ogólne projektu: kształtowanie zainteresowań z zakresu edukacji medialnej i fotografii, wyrabianie nawyku samokształcenia, zdobycie wiedzy z zakresu kultury, historii filmu i sztuki, rozwój wśród uczniów kompetencji tworzenia i projektowania filmu i fotografii, rozwijanie umiejętności i wiadomości z zakresu realizacji form audiowizualnych na potrzeby filmu, telewizji, reklamy i mediów interaktywnych.

Efekt główny: Dostosowanie kierunku kształcenia technika organizacji reklamy do zapotrzebowania regionalnej gospodarki a tym samym zapewnienie pracodawcom dostępu do wykwalifikowanych pracowników.

Przyczyna i cel wdrożenia praktyki:

Branża reklamowo-medialna wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Rynek pracy nieustannie się zmienia, dlatego osoby pracujące w tej branży musza nadążyć za tymi zmianami. Udział uczniów w zaproponowanych formach kształcenia zawodowego w ramach projektu pozwoli na aktualizację wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych stawianych w jednostkach reklamowych, poligraficznych, studiach nagrań. Ponadto celem zaproponowanych szkoleń/praktyk jest: integracja wiedzy teoretycznej z praktyką, zapoznanie się z urządzeniami, narzędziami i innym sprzętem technicznym stosowanym w firmach prowadzących działalność z zakresu reklamy, czy też realizacji dźwięku, zapoznanie się z trendami i nowymi koncepcjami w zakresie rozwiązań technologicznych, kształtowanie odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz wdrażanie do samokontroli, rozpoznanie potrzeb i możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Przy wyborze działań w ramach projektu kierowano się faktem, iż są to profesje powszechne, mające rację bytu zarówno w sytuacji koniunktury jak i dekoniunktury gospodarczej. Ponadto branża reklamowa cechuje się dużą intensywnością zmian między innymi w związku z rosnącym wykorzystaniem technologii informacyjnych. Zaproponowane obszary kształcenia pozwolą uczniom na dalszy przyrost wiedzy w obszarach po ukończeniu technikum.

Trzy najważniejsze aspekty realizacji projektu:

 1. nabywanie wiedzy teoretycznej jako wprowadzenie do tworzenia własnych projektów z edukacji medialnej i działań z tym związanych;
 2. kształtowanie umiejętności posługiwania się sprzętem audiowizualnym, tworzenie własnego tekstu, projektowania, fotografowania;
 3. rozwój postaw i zachowań dotyczących świadomego odbioru sztuki filmowej i fotograficznej, kreowania kultury przez media.

Dlaczego projekt „Edukacja medialna w praktyce”?

 • przedmioty zawodowe;
 • dodatkowe zajęcia lekcyjne z filmu i fotografii;
 • proste zasady tworzenia i wdrażania;
 • diagnoza potrzeb i wcześniejsze doświadczenia – realizacja projektów;

dostępność sprzętu, kompetencje nauczycieli i korzyści dla uczniów.

Pomysłodawca/inicjator oraz osoba odpowiedzialna za wdrożenie działania:

Gabriel Wołosewicz, Anna Szponikowska

Opis fazy przygotowawczej:

We wrześniu został ogłoszony nabór uczniów do szkolnego programu „Edukacji medialnej w praktyce”. Dla zgłoszonych uczniów odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym został przedstawiony program i cel projektu. Uczniowie zgłosili się do realizacji poszczególnych działań. Wszyscy uczniowie służą sobie radą i pomocą podczas kolejnych wyzwań projektu. Ustalony jest harmonogram spotkań grupy.

Realizacja projektu poprzedzona było próbnymi warsztatami i diagnozą potrzeb uczniów. Projekt jest rozszerzeniem treści zawartych w podstawie programowej dotyczącej strategii reklamy, tworzenia przekazu reklamowego oraz przygotowania środków reklamowych o treści z zakresu organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej. Równoległe realizowanie zagadnień z edukacji medialnej i fotografii pozwoli na lepsze przygotowanie uczniów do pracy w przedsiębiorstwach aktywnie i sprawnie funkcjonujących na rynku w mediach.

Nauczyciele – opiekunowie grupy aktualizują swoją wiedzę podczas szkoleń i kursów z zakresu mediów.

Organizacja procesu:

Projekt kształtuje kompetencje z zakresu strategii reklamy, marki, produktów i usług reklamowych. Uczniowie zapoznają się z teorią i praktyką działań reklamowych, planowaniem i organizacją marketingu oraz z organizowaniem i prowadzeniem kampanii reklamowych. W ramach spotkań uczniowie ćwiczą różne techniki PR, uczyli się organizować targi, wystawy, czy eventy. Uczestnik projektu będzie przygotowany do rozszerzenia wiadomości i umiejętności w dziedzinach marketingu, reklamy, dziennikarstwa, mediów czy public relations.

W ramach realizacji projektu:

 • odbywają się lekcje medialne z zakresu wychowania do życia w cyfrowym świecie;
 • uczniowie uczestniczą w warsztatach/wykładach dotyczących prawa autorskiego w sieci, aplikacji multimedialnych, manipulacji w reklamach;
 • uczniowie realizują kampanię społeczną pod hasłem „Wybieram zdrowie”. Działania skierowane są do rówieśników oraz mieszkańców Redy. Celem ich kampanii jest wywołanie zmiany poznawczej – kampanie informacyjne o tym, jak uniknąć AIDS, o korzyściach płynących ze zdrowego odżywiania;
 • biorą udział w seminariach branżowych, debatach z zakresu mediów;
 • są współorganizatorami konkursów, np. Powiatowy Konkurs Filmowy „Czas na zdrowie”, Wojewódzki Konkurs Filmowy „Kreowanie Kultury przez media”;
 • współpracują w zakresie medialnym przy organizacji imprez szkolnych;

biorą udział w konkursach i olimpiadach o tematyce medialnej.

Opis zastosowanych narzędzi i metod, wypracowanych kryteriów:

W celu podniesienia pożądanych kompetencji uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy:

 • przeanalizowano aktualne podstawy programowe kształcenia w zawodzie; rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej; Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych; informatory MEN- kształcenie zawodowe i ustawiczne; standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu;
 • przeprowadzono analiza SWOT branży kreatywnej w regionie;

wykorzystuje się metody pracy: praca w grupach, metody projektu, dyskusje, debaty oraz metody ewaluacyjne w celu oceny osiągnięć uczniów.

Rezultaty i efektywność:

Rezultaty:

 • zapoznanie się uczniów z nowymi technologiami w przemyśle poligraficzno-medialnym oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie kształcenia zawodowego w dziedzinie mediów;
 • projekt zapewni kontynuowanie zainteresowań zgodnych z predyspozycjami oraz pozwoli na ich dalszy rozwój;
 • przygotowanie do stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnej z zakresu kształcenia w obszarze mediów,
 • analizowania zjawisk zachodzących w środowisku człowieka, w szczególności w środowisku pracy oraz oceniania wpływu cywilizacji na zmiany w środowisku,
 • wyszukiwania i stosowania przepisów prawa regulujących działalność poligraficzno – medialną
 • dane obszary kształcenia zapewnią absolwentom dobre podstawy do podejmowania dalszego, specjalistycznego kształcenia w różnych gałęziach biznesu.

W ramach zajęć uczniowie tworzą różnego rodzaju materiały drukowane na potrzeby szkoły, np. ulotki na Dzień Zawodowca, plakaty na targi szkół. Powstają filmy z organizacji imprez szkolnych, dokonują obróbki zdjęć wykorzystywanych podczas wyjazdów promocyjnych do gimnazjów.

Wnioski z realizacji:

Projekt oferuję naukę w obszarze mediów – w zależności od potrzeb i zainteresowań uczeń kształtuje kompetencje twarde. Program projektu jest dostosowany do realiów rynku pracy. Równoległe realizowanie zagadnień z biznesu i promocji pozwala na lepsze przygotowanie uczniów do pracy w przedsiębiorstwach aktywnie i sprawnie funkcjonujących na rynku w obszarze mediów.

Zaplanowane wsparcie dla uczniów przyczyni się do: wzrostu szansy na zatrudnienie wykwalifikowanej kadry na stanowiskach w branży sektora kreatywnego; umożliwi zdobyć umiejętności praktyczne i zapoznać się z nowoczesnymi technologiami. Pracodawcy będą mieli możliwość zatrudnienia pracownika posiadającego oczekiwane kompetencje. Plusem dla pracodawców będą także niższe koszty związane z rekrutacją i adaptacją pracowników w poszczególnych działach mediów. Kształcenie utalentowanych i uzdolnionych uczniów naszego miasta i regionu oraz przygotowanie ich do dalszego kształcenia zawodowego na wyższym szczeblu będzie promocją regionu. Współdziałanie z instytucjami samorządowymi i łączenie procesu dydaktycznego z życiem kulturalnym miasta i regionu wzmocni pozycję szkoły w środowisku lokalnym. Z kolei uczestnictwo w procesie integracji europejskiej zapewni realizację wspólnych projektów medialnych ze szkołami artystycznymi i instytucjami kultury w Europie.

Współpraca z innymi podmiotami:

W ramach zaplanowanych działań grupa współpracuje z:

 • rodzicami, samorządem szkolnym i pozostałymi uczniami szkoły;
 • uczelniami wyższymi w celu uczestnictwa w warsztatach i wykładach;
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programów edukacji obywatelskiej z dziedziny edukacji medialnej; pracodawcami, instytucjami lokalnymi.

Innowacyjność:

Zaproponowana oferta wsparcia uczniów zakłada podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych poprzez tworzenie innowacyjnych, opartych na nowych technologiach, treści nauczania oraz metodologii uczenia się przez całe życie, jak i podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a także wzrost zatrudnienia w danej branży poprzez wzmocnienie osobistego rozwoju zawodowego.

Uczestnictwo uczniów w kursach, szkoleniach, warsztatach i innych formach stanie się bodźcem do lepszej pracy, wymiany doświadczeń. Istotą tych działań ma być wypromowanie młodych talentów oraz zaistnienie w Europie. Sukcesy uczniów na rynku krajowym (np. są finalistami konkursu organizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce) podniosą prestiż szkoły i uczynią ją bardziej znaną w środowisku lokalnym, jak i krajowym. W dalszej perspektywie takie poczynania otworzą przed naszymi absolwentami możliwości kontynuowania studiów na uczelniach zagranicznych, nie tylko europejskich.

Korzystając ze wsparcia pracodawców i lokalnych władz szkoła będzie miała możliwość zorganizowania lub włączenia się w plenerowe imprezy kulturalno-artystyczne, festiwale muzyczne regionu. Pozwoli to na podniesienie walorów turystycznych powiatu wejherowskiego, a tym samym skupienie się pedagogów instrumentalistów z Europy wraz z najzdolniejszą młodzieżą ze szkoły.

Projekt pozwoli na unowocześnienie kształcenia zawodowego w branżach inteligentnych na rynku lokalnym: umożliwi współpracę z partnerami w krajach UE w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów i nauczycieli poprzez aktywny udział w projektach unijnych (jesteśmy w trakcie pisania programu Erasmus + z zakresu edukacji medialnej); wprowadzenie do kształcenia zawodowego form e-learingu; rozwijanie współpracy z pracodawcami, instytucjami rynku pracy i otoczenia biznesu.